Begge utvalgene hadde blant annet opp sak om arbeidsformer for å motvirke offentlig trakassering av ansatte. Arbeidsmiljøutvalget vedtok en uttale, ført i pennen av utvalgsleder Renate Fagerness Sjøenden, som også administrasjonsutvalget sluttet seg til.

Det var i utgangspunktet administrasjonsutvalget som hadde bestilt en utredning fra kommunens administrasjon. I sitt møte, ledet av Jon Nikolaisen (SP) vedtok administrasjonsutvalget følgende:

 

Administrasjonsutvalget slutter seg til arbeidsmiljøutvalget sin uttale, vedtatt 05.09.22, pålydende: "AMU ber om at det foretas en ROS analyse knyttet til vold, trusler og trakassering av ansatte, og at en jobber frem gode retningslinjer for hvordan rapportere inn slike hendelser og hvordan dette håndteres av arbeidsgiver. Videre at en får dokumentert gjentakende hendelser ovenfor enkelt ansatte, da dette over tid kan føre til en psykisk belastning. Det er viktig at en i slikt arbeid tar med vernetjenesten.» Administrasjonsutvalget anbefaler at arbeidsmiljøutvalgets uttale følges opp av kommunens administrasjon.

Kommunedirektøren vil legge frem reviderte etiske retningslinjer. Det er mulig å utvide disse retningslinjene til også omfatte kommunale politikere, dersom dette er ønskelig. Politikere er rollemodeller. Det vil kunne ha en positiv smitteeffekt om lokalpolitikere retter seg etter de samme spillereglene for tilbørlig adferd og saklig meningsutveksling.

Kommunedirektøren oppfordrer videre lokalpolitikere til å aktivt motarbeide mobbing og trakassering i det offentlige rom, samt å vise støtte til de som utsettes for dette.