Stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre  - er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn. Reformen legger opp til at kommuner gjennom politiske vedtak, skal ta stilling til hvordan tiltakene i Leve hele livet kan utformes og gjennomføres lokalt, og deretter innarbeide dem i sitt planverk og sette reformen ut i livet.

Målgruppen for Leve hele livet er eldre over 65 år og deres pårørende. Reformens områder angår imidlertid alle brukere i omsorgstjenesten uavhengig av alder og diagnose. Kommunene oppfordres derfor til å legge reformens satsingsområder til grunn for det generelle plan- og kvalitetsforbedringsarbeidet i omsorgssektoren.

Kvalitetsreformen bør ses i sammenheng med langsiktig planlegging og dimensjonering både av kapasitet og kompetanse i tjenestene. De 5 innsatsområdene i reformen er:

1. Et aldersvennlig samfunn
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene 

En sektorovergripende handlingsplan for Leve hele livet skal nå opp til politisk behandling. I den politiske prosessen vil saken behandles i rådgivende og politiske utvalg før det er  kommunestyret som fatter det endelige vedtak på hvordan eldrereformen skal møtekommes i vår kommune. Utkast til plan legges i den forbindelse ut til gjennomsyn, og innbyggere og organisasjoner inviteres til å komme med sine innspill før kommunestyret fatter sin endelige beslutning. Alle innspill vil legges som vedlegg til saken.

Utkast til sektorovergripende handlingsplan for Leve hele livet - Porsanger kommune

Innspill kan innen den 23.11.21 sendes Porsanger kommune på e-post.