I mars 2015 ble det fremmet en sak for «Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk» med tittel «Branntekniske avvik ved kommunale bygg» der problemstillingen ble gjennomgått. Saken var også oppe i kommunestyret.

Når det gjelder avvik må en skille mellom ulike former for avvik. Et avvik kan være en påpekning om at noe bør justeres, men det er ikke kritisk og kan følgelig utsettes til et senere tidspunkt dersom det ikke er økonomi/tid eller av andre årsaker må utsettes. Kritiske avvik blir håndtert løpende. Dette er avvik som det eksempelvis ved tilsyn, er gitt pålegg om å utbedre innen en gitt frist. I de mest kritiske tilfellene vil lokalet/bygget bli stengt.

Per dato har Porsanger kommune så vidt kommunedirektøren har kunnskap om, ingen kritiske avvik verken avvik som det er tidsfrist for å utbedre eller lokaler/bygg som er stengt pga avvik.

For å unngå eventuelle fremtidige misforståelser vil kommunedirektøren sikre at politisk ledelse vil få informasjon om eventuelle «kritiske» avvik om disse skulle oppstå. Dette vil skje i månedsrapportene som planlegges levert til formannskapet fra og med februar 2023.

 

Lakselv 14. november 2022

Steinar Sæterdal                                            
Kommunedirektør                                                                                       
Porsanger Kommune