Testen vil foregå på følgende måte:

  • Tes­ten ut­lø­ses mel­lom klok­ka 11.55 og 12.10 den 10. ja­nu­ar 2024
  • Din mobiltelefon vil motta en test og spil­ler av en høy, si­re­ne­ak­tig lyd i ca. 10 se­kun­der
  • En tekst duk­ker opp på skjer­men. I teks­ten står det at det­te bare er en test
  • Var­se­let kan «dras» vekk el­ler fjer­nes ved å tryk­ke «ok» (Det­te av­hen­ger av hvil­ken type te­le­fon og ope­ra­tiv­sy­stem man har)
  • Teks­ten i var­se­let kom­mer i to språk­ver­sjo­ner – én norsk, der teks­ten står på bok­mål og ny­norsk, og én eng­elsk. Hvil­ken te­le­fon og hvilke språk­inn­stil­lin­ger du har av­gjør om du får var­se­let på norsk, eng­elsk el­ler på beg­ge språk

 

Nødvarsel på mobil testes for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Ved en reell situasjon vil nødvarselet inneholde informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

 

Vi oppfordrer alle til å dele informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.