Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tilskuddet skal brukes på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det er fra departementet gitt betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Formanskapet i Porsanger har den 10.06.21 fattet vedtak om hvilke prioriterte innsatsområder med følgende prioritering:

 • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
 • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
 • Vekst- og oppstartsbedrifter
 • Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak 

Følgende eksempler på kostnader som kan kompenseres:

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres.
 • For vekst- og oppstartsbedrifter må eventuell tapt ny/økt omsetning dokumenteres.

Søkere må dokumentere inntektsbortfall/kostnader skriftlig av din regnskapsfører/revisor. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.Søkere må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Porsanger kommune.

Søknader skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no, og inneholde følgende:

 • Foretakets navn og organisasjonsnummer Antall ansatte (og eventuelt permitterte)
 • Tilskuddsbeløp Informasjon om ekstrakostnader og tapte inntekter. Dette må dokumenteres skriftlig av regnskapsfører.
 • Kort begrunnelse for søknaden
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger som følge av koronapandemien

Støtten gis som bagatellmessig støtte, og søker er selv ansvarlig for:
Å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
At samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte). 

Her kan du lese tildelingskriteriene, klikk her!

Porsanger kommune oppfordrer alle som har lidd økonomiske tap av smitteverntiltak direkte eller indirekte gjennom hele koronaperioden til å søke.