Porsanger kommune ved formannskapet vil tildele midlene i møte i desember måned. Skal din bedrift søke på midlene skal søknaden sendes inn via www.regionalforvaltning.no 

I denne nye runden er Nord-Norge prioritert, samt andre regioner og kommuner som har stor flytrafikk mot utlandet, eller som har reiseliv rettet mot tilreisende utenfor EØS-området. Dette gjelder blant annet kommuner som er avhengige av vinterturisme fra steder som fremdeles har reiserestriksjoner (f.eks. USA og Asia). Tildelingen til den enkelte kommune avhenger av antall ansatte innen overnatting, reisearrangører og turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

Midlene skal gå til det lokale næringslivet, og fordeles etter behovsbaserte søknader, som i forrige runde. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Den enkelte kommune har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssenter for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 

Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Ordningen gjelder bedrifter med forretningsadresse i Porsanger kommune.

Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no, innen 28. november 2021. Søknader sendt på e-post eller post behandles ikke.

Virksomheter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.

Søknader om kompensasjon må inneholde:
1) Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.
2) Redegjørelse for alle mottatte kontanttilskudd fra staten.
3) Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
4) Erklæring fra regnskapsfører eller revisor.

For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019. I stedet stilles det krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor eller regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler. Søker må derfor gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i. Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Porsanger kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Klikk her for retningslinjene vedtatt i formannskapet den 10.06.2021