Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut tilskuddsordning 2022 for inkludering av barn og unge, der målet for ordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Porsanger kommune deltar i ordningen og offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører i Porsanger kan derfor søke tilskudd fra ordningen. 

Tilsuddsordningen skal bidra til utvkling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 - 24 år som av ulike årsaker står i fare for å havvne i utenforskap. 

Du finner fullstendig informasjon og søknadskriterier på Bufdir sine nettsider

Det kan søkes om tilskudd for inntil 3 år. Søknadsfrist er 17. desember 2021 og søknadsskjema finner du her.