Bufdir har nå lagt ut tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” . Søknadsskjema er publisert i Bufdirs søknadsportal og selve utlysningen finnes HER.

Søknadsfrist er 3. november 2023.

Vi håper mange lag og foreninger i Porsanger benytter anledningen til gjennom denne tilskuddsordningen å styrke sitt arbeid med inkludering av barn og unge. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • manglende sosialt nettverk 
  • manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
  • Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Hvem kan søke:

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen

Kontaktpersoner i Bufdir: 
Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere ordningens nettside. 

Kontaktperson i Porsanger kommune: 
Solveig Skarhol, tlf 92273314, solveig.skarhol@porsanger.kommune.no