Språkrådet forvalter en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. 

Midlene er satt av i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordeles på ulike stedsnavnprosjekter. 

 

Kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger kan søke på disse midlene. 

Søknadsfrist 1. mai

 

Porsanger kommune oppfordrer privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger som ønsker å bidra til å ivareta stedsnavn som er et viktig språklig kulturminne. 

 

Les mer om tilskuddsordningen her: 

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/tilskuddsordning-for-innsamling-av-stedsnavn/

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2024/kjar-stad-har-mange-namn/