Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av grensejustering.

  • Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5 prosent av opprinnelig areal. Hvis du bare skal overføre et lite areal, ber du om grensejustering.
  • Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
  • Arealoverføring kan ikke være i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel. Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, må du søke dispensasjon. Dispensasjon krever en begrunnet søknad.

Hvem kan søke?

Søknaden må være undertegnet av samtlige av de som har grunnbokshjemmel til de berørte matrikkelenhetene, dvs. de som står som eiere av grunneiendommen.

Hva skal søknaden inneholde?

Saksgang og vilkår

Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven, men en eventuell tillatelse må gis på at vilkår i matrikkelforskriften § 33 blir ivaretatt:

  • Når tillatelse er gitt og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, må det rekvireres oppmålingsforretning. De nye grensene påvises og merkes
  • Arealoverføringen registreres deretter i matrikkelen og sendes til tinglysing. Dersom avgiftsmyndighetene ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men tilbakesendt til kommunen og partene for retting.
  • Kommunen utsteder matrikkelbrev til rekvirentene når arealoverføringen er tinglyst.

Saksbehandlingstid

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomføreres en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.  

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 1. mai.