Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer.  

Sakstypen grensejustering skal kun brukes for små arealer, for å rette ut eller få et mer funksjonelt grenseforløp mellom to eiendommer. Grensejustering skal ikke brukes for å overføre større arealer, selv om enhver justering i praksis innebærer overføring av areal.  

Det er strenge krav for å få gjennomført en grensejustering. I matrikkelloven er det oppgitt en del vilkår. Kommunen behandler søknad i tråd med regelverket.

Grensejusteringen skal registreres i matrikkelen  

Vilkår

Det er krav om formell oppmålingsforretning for å gjennomføre en grensejustering. Grensejusteringen skal ikke tinglyses, men det skal opprettes en grensejusteringsavtale hvor begge partene må signere.

Det er strenge krav for å få gjennomført en grensejustering. Disse vilkårene må oppfylles:

  • Arealet for hver av de involverte eiendommene kan bare økes eller reduseres med inntil 5 prosent, og maksimalt 500 m2.
  • En eiendom kan bare avgi areal som i sum ikke overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
  • Verdien på de involverte eiendommene skal ikke redusere eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
  • Grensene kan ikke justeres i strid med planformål eller retningslinjer gitt i eller i medhold av annen lovgiving.
  • Kjøp av eiendom ved grensejustering må vurderes i forhold til konsesjonsloven.

Hvem kan rekvirere?

Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, skal personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere grensejustering.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Rekvisisjon om grensejustering skal bestå av følgende:

  • Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven.
  • Kartutsnitt hvor forslag til ny grense er tegnet inn. Utskrift fra Kommunekart, målebrev/matrikkelkart eller situasjonskart kan brukes.
  • Dokumentasjon på beregning av grad av utnytting.

Husk at alle hjemmelshavere av berørte eiendommer må signere rekvisisjonsskjema.

Saksgang

Når rekvisisjonen er registrert i kommunen, blir søknaden gjennomgått. Er det mangler eller saken ikke kan gjennomføres som grensejustering, orienterer kommunen om dette.  

Dersom kriteriene for grensejustering er oppfylt vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen. Varsel sendes skriftlig minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted. I oppmålingsforretningen føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.  

Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grensen. Matrikkelbrevet blir oversendt søker/eier. Andre berørte parter underrettes i eget brev. Det er 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.