Porsanger kommunestyre vedtok den 6.5.21 at det skal opprettes brukerutvalg for institusjons- og hjemmetjenester i Porsanger kommune.

Formål med brukerutvalg er å være et rådgivende organ som på systemnivå skal bidra til å styrke brukermedvirkning og gjennom dette øke kvaliteten på tjenester. Eksempel på saker som kan være aktuelle for brukerrådet er:
- plan- og strategiarbeid
- tiltaksutredninger til årsbudsjett
- revidering og utforming av tjenestebeskrivelser
- brukerundersøkelser

I brukerutvalget skal det blant medlemmene velges 5 brukerrepresentanter med vara for 2 år av gangen.  

Blant brukerrepresentantene inngår leder for eldreråd og leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som er kommunale rådgivende organer som representerer større brukergrupper. Det er naturlig at nestleder i disse utvalgene blir varamedlem. Øvrige brukerrepresentanter velges primært blant de som selv mottar tjenester, pårørende/ verge og dernest representanter fra brukerorganisasjoner. Det er kommunestyret som endelig oppnevner representantene.

Fullstendige retningslinjer, inkludert kriterier for sammensetning av utvalget, finner du i sin helhet HER.

Da det ved tidligere annonsering ikke kom inn tilstrekkelig antall henvendelser på personer til utvalget, anmoder Porsanger kommune på nytt om at personer som kan tenke deg å bli brukerrepresentant i det kommunale brukerutvalg for institusjons- og hjemmetjenester melder seg. Det bes oppgitt om du selv er bruker av tjenester, pårørende/ verge eller representant for en brukerorganisasjon, for å sikre et utvalg i henhold til kriterier for sammensetning av utvalget. Det er også av interesse å få inn forslag til personer som kan kontaktes.

Dersom du er interessert bes du melde dette til helse- og omsorgssjef Bente Moen på e-post bente.moen@porsanger.kommune.no innen den 18.10.21.