Informasjon om høringen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet den 13.6.2023.

Formålet med planen er å sikre de offentligrettslige rammene for Forsvarets arealer samtidig som den avklarer eventuelle avgrensninger mot annen virksomhet. Planen skal ta høyde for en fremtidig utvikling i Forsvarets aktivitet. Videre er ambisjonen at planen skal gi hjemmel til å kunne gi byggetillatelser i leirområdet og i skyte- og øvingsfeltet uten behov for dispensasjoner eller videre detaljreguleringer.

Formannskapet fattet følgende vedtak den 13.6.2023:

Formannskapet vedtar å legge forslag til Områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt ut til offentlig ettersyn og sende det på høring. Planforslaget er vist på kart med plan-ID 2016004, datert 26.9.2023, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.3.2023 og planbeskrivelse datert 26.5.2023.

Samtidig legges det ut et alternativt bestemmelsesdokument til høring og offentlig ettersyn, datert 31.5.2023. Det alternative bestemmelsesdokumentet har tilføyelser knyttet til kommunal brannberedskap.

Høringsperioden settes til 9 uker av hensyn til fellesferien.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Mer informasjon om planen finnes i plandokumenter og saksprotokoll som du kan laste ned under. Merknader til planforslaget kan sendes til Porsanger kommune innen 17.8.2023. Merknader kan sendes per epost og brev.
 
Planen har konsekvensutredning. Det vurderes at konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i KU-forskriften og det som følger av planprogrammet.

Konsultasjoner etter Sameloven

Planen kan utløse krav om konsultasjoner etter Samelovens kapittel 4 dersom samiske interesser i influensområdet til planen blir direkte berørt. Vi ber om at krav om konsultasjoner rettes til kommunen så raskt som mulig og helst innen 27. juli 2023.