Det som har preget debatten i folkemøtene har vært som forventet, og jeg er oppriktig takknemlig for de ærlige tilbakemeldingene folk har gitt oss i form av både spørsmål og konkrete innspill til enkeltsaker. Kommuneplanen er en kontrakt mellom innbyggerne og brukerne av arealene våre, så at vi nå får en plan med tydelige bestemmelser er en viktig rammebetingelse for alle som skal bygge, bo og bruke Porsangernaturen.

Du finner dokumentene til kommuneplanens arealdel her. 

Bolig og fritidsbebyggelse

Det må være mulig å bygge bolig for den som vil etablere seg i Porsanger. Det er opplagt en sak alle, både i Lakselv og i bygdene våre er opptatt av. Det er også en oppgave for kommunen å se litt inn i glasskula, for å finne ut hvilke typer boliger vi trenger. Det er bra når de unge overtar boligene fra eldre som flytter i leiligheter, men det må også være mulig å bygge seg et hus.

I arealplanen har vi foreslått å differensiere størrelsen på tomt og bolig etter om det er i sentrum, litt på utsida eller mer spredt. Når det gjelder fritidsbebyggelse har vi også differensiert kravene i forhold til hvor hytta ligger. Det blir tillatt med større tomter i eksisterende og regulerte hyttefelt enn på fjellet, som et eksempel.

Innsigelser

Det virker som om de fleste synes vi treffer relativt godt på de forslagene som ligger inne, selv om det også er noen som mener at en må kunne bygge tilnærmet hvor en vil og hvor stort en vil. Dette er ikke mulig å gjennomføre, fordi vi også må hensynta nasjonale krav og føringer.

Vi har fått innsigelser på flere områder enn dette fra både statsforvalter og andre sektormyndigheter, og det ligger et arbeid foran oss for å finne kompromisser og løsninger. Spredt boligbygging, fritids og næringsbebyggelse er att av temaene vi har fått innsigelse på fra Statsforvalteren. Hensynet til reindrifta står sterkt. En innsigelse er helt forenklet et forhåndsvarsel på en klage, dersom vi ikke går i dialog for å finne bedre løsninger enn det vi har foreslått.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er også et tema som har vært en gjenganger i alle folkemøtene. Med E6 og fylkesvei gjennom bygdene våre, opplever mange at det er skummelt å bevege seg ute. Det er uproblematisk å sette av områder til gang og sykkelvei. Utfordringen vil nok mer ligge i å finne penger til å bygge de. Men, hvis vi ikke snakker om behovene og tar det inn i plan, er det lite sannsynlig at det vil bli realisert. Trafikkbildet er endret i løpet av de siste årene, med en høy grad av tungtransport på veiene våre, så dette må vi jobbe med å finne løsninger på sammen med de som eier veiene.

Hva skal vi leve av i fremtida?

Næringsaktivitet er et vanskelig tema hos oss, og vi har valgt å holde det som er kontroversielt utenfor diskusjonen. Det er lagt inn mindre forslag til områder til næring, herunder Klubben til industriformål og enkeltområder som tenkes attraktive til reiselivformål. Dette har vi også fått innsigelser på, fordi det er spredt og vi har et ansvar for å hensynta reindrifta.

Vi har en plan for reiselivet, og er enige om at dette er et satsingsområde. Det vil opplagt gi fotavtrykk når turister skal innta naturen vår. Kan vi også få til industriutvikling, som nabokommunene våre på kysten, må det settes av områder til det. Flertallet i kommunestyret ønsker ikke vindkraft eller oppdrett i fjorden. Kan vi få til noe på land, eller er det umulig å tenke seg at reindrifta kan hensyntas tilstrekkelig? Hydrogen er dagsaktuelt, datasentre og landbaserte oppdrettsanlegg. Kan dette gi oss muligheter i fremtida? Vi vet vi har verdifulle mineraler i fjellene våre som trengs i det grønne skiftet. Om det er lønnsomt å utvinne de, vet vi ikke enda, men det er interesse for å finne ut av det. Dette er temaer vi ikke har tatt inn i drøftingene våre nå, utover de områdene som er avsatt til næringsformål, men det vil bli temaer til debatt når si skal diskutere samfunnsplanen i 2022.

Jeg tror det er vanskelig i lys av dagens Norge, å se for seg at vi skal vokse mye i innbyggertall. Demografisk har status for Porsanger endret seg dramatisk de siste tiårene. Vå har betydelig færre barn, og en økning i antall eldre. Nærmere 200 færre arbeidsplasser i det offentlige er erstattet av private arbeidsplasser, i hovedsak i bygg- og anleggsnæringa. Det er kanskje ikke det verste, men kan bety mye for kjønnsbalansen i et arbeidsmarked. Vi har betydelig flere menn enn kvinner i aldersgruppa 20 – 29 år. Alt dette har betydning for hva vi bør velge å tilrettelegge for av nye arbeidsplasser i fremtida. Forsvaret er en viktig hjørnesteinsbedrift i Porsanger, og vi har alle store forventninger til hva det skal bidra med. På sikt vil det gi oss økt bosetting, tror jeg, men det vil nok ta lengere tid enn først antatt. Derfor blir det så viktig at vi også diskuterer andre muligheter for arbeidsplasser som vil gi de unge muligheten til å etablere seg i Porsanger i fremtida. Det er også grunnlaget for en bærekraftig utvikling av gode velferdstjenester.  

Oppsummert om arealplanen

Jeg ser frem til å komme videre i arbeidet med arealplanen, og tenker nok at det vil komme til en andregangshøring og kanskje mekling på noen områder. Jeg er likevel optimist på at vi skal komme i havn med en god plan, som gir oss et bedre utgangspunkt for å diskutere hele planen eller enkelttemaer i rulleringer fremover. Planen vi legger opp til nå har et 12-års perspektiv, men skal rulleres i hver kommunestyreperiode.

Gjenåpning på sykeavdelinga

Sent lørdag kveld mottok jeg en utrolig hyggelig og rørende e-post fra avdelingsleder på sykeavdelinga, med en rørende historie om hvordan de markerte gjenåpninga. Det er ikke tvil om at det for de som har hatt sykeavdelinga som sitt hjem i denne vanskelige perioden, er blant de som nok har hatt det tøffest av alle, med de restriksjonene som har vært. derfor er det godt at vi nå er på tur tilbake til normalen, og jeg vil igjen benytte anledningen til å berømme alle de fantastiske ansatte og lederne vi har som har gjort sitt beste med de ressursene de har hatt tilgjnegelig. Tusen takk <3

Du kan lese hele hisorien på min Facebook-side. Om du ikke er på Facebook og ønsker at jeg skal sende den til deg, kan du ta kontakt med meg på e-post

Åpning av Roni Horns kunstinstallasjon i Havøysund

Torsdag var jeg invitert av Nasjonale Tursitveger til åpning av Roni Horns kunstinstallasjon i Havøysund. Det ble en storstilt åpning i et nydelig høstvær, der kunstneren selv var til stede. Havøysund var nærmest gått "mann av huse". "Havets hus" hadde også premiere i denne anlending, og jeg gleder meg til et besøk der når de åpner dørene til turistsesongen starter neste år. Havøysund er en av perlene i forlengelsen av Porsangerveien, og med kunst av internasjonalt format som attraksjon, gir det muligheter for at flere vil besøke regionen.   

Se avslutningsnummeret fra åpninga her, fremført av Vegard Bjørsmo, kompnert og produsert av Georg Buljo.

Neste uke

Neste uke er det høstferie, og forhåpentligvis tid til å senke skuldrene. Det arrangeres leverandørseminar for næringslivet onsdag og torsdag, som jeg deltar på.

Ønsker alle god helg og fin neste uke!