Du må søke om utslippstillatelse og byggetillatelse

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknadene og utføre arbeidet. Søknadene skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Krav om nøytralt foretak for planlegging og prosjektering avløpsanlegg

Forurensningsforskriften setter krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. En nøytral fagkyndig er et uavhengig foretak eller aktør med tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse, som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering.

Foretak som tilfredsstiller krav til både faglig kompetanse og nøytralitet regnes som nøytral fagkyndig. Ideelt sett skal foretaket ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Vi stiller krav om bruk av et nøytralt fagkyndig foretak ved:

  • Etablering av nytt avløpsanlegg
  • Oppgradering av eldre avløpsanlegg i områder med god infiltrasjonsevne
  • Mulig konflikt med brønner, vassdrag, eller i sårbare områder