A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Radonundersøkelse i Porsanger

Rapporten "Kartlegging av radon i Porsanger kommune" foreligger som en følge av en boligundersøkelse i 2000/2001. Av de undersøkte boligene ble det funnet at 4% av disse, mot 9% på landsbasis, har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3 luft. Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i Porsanger er 53 Bq/m3 mens landsgjennomsnittet ligger på 90 Bq/m3.
Radon er et radioaktivt stoff som finnes i varierende mengder i all berggrunn og jordsmonn. Radon er en edelgass, og har derfor liten evne til å danne kjemiske bindinger med andre stoffer. Radon frigjøres dermed lett til jordluften, og ved utettheter i boligkonstruksjoner mot bakken kan gassen oppkonsentreres i inneluften. Undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljøer med høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Porsanger kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen "Radon 2000/2001". En andel av 11% (220 husstander)av kommunens husstander deltok i kartleggingen. Målingene er foretatt i bolighus spredt over hele kommunen, og det ble funnet at 4% av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3 luft. Dette medfører at deler av kommunen har et radonproblem. I Mikkeljord er flere enn 20 % av målingene over tiltaksgrensen, noe som tilsier en høy sannsynlighet for høye radonverdier. Statens strålevern anbefaler oppfølgende målinger i alle boliger som har leilighet eller oppholdsrom i 1. etg. eller underetasje i dette området. I området nord for Mikkeljord langs Porsangen forbi Olderfjord, i området sør for Lakselv langs E-6 forbi Porsangmoen og Skoganvarre, samt i Børselv viser mellom 5% og 20% av målingene verdier over 200 Bq/m3. Sannsynlighetn for høye radonverdier er her middels høy, og det anbefales å gjøre oppfølgende målinger i utvalgte boliger i disse områdene. I de resterende delene av Porsanger kommune ligger under 5% av målingene over tiltaksgrensen, og sannsynligheten for høye radonverdier er lav. I disse områdene kan oppfølgingen begrenses til generell informasjon og veiledning. Byggegrunnen er en av de viktigste kildene til forhøyde radonkonsentrasjoner i boliger, sammens med byggeskikk og bygningsteknikk. Hus i områder med store forekomster av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter i kombinasjon med løsmasser eller morenegrunn er mer utsatt enn andre. Den enkelte husstand som har deltatt i undersøkelsen er informert om resultatet av målingene. Det er mulig å gjøre bygningstekniske tiltak for å redusere utslipp av radongass. I noen av husene som var med i undersøkelsen og der det er påvist høye radonutslipp er det allerede gjort tiltak for å redusere utslippet. For huseiere som enten ønsker å få målt radonnivået i boligen og deretter gjøre tiltak hvis nødvendig, kan Porsanger kommune ved Henry Olsen kontaktes. Husbanken har låneordninger til utbedringstiltak. Dersom spørsmål eller ønske om ytterligere opplysninger kan kontaktpersonen nås på telefon 78 46 04 79 eller epost: henry.olsen@porsanger.kommune.no. Ytterligere informasjon om kartleggingen i Porsanger kommune kan sees på strålevernets internettside om radon (se lenke nedenfor). .
Tips en venn Skriv ut