Søknadsskjema

Du sender søknad om skjenkebevilling til den kommunen hvor skjenkingen skal foregå.


Porsanger kommune har elektronisk søknadsskjema som brukes for å søke om ordinær skjenkebevilling.

Dersom du skal søke om bevilling for en enkelt bestemt anledning (f.eks. i forbindelse med festivaler, konserter, kundekvelder m.m.), eller om ambulerende skjenkebevilling (f.eks. i forbindelse med bryllup, konfirmasjon, jubileumsfest, og lignende lukkede selskap med særskilt inviterte gjester), kan du benytte dette skjema: Elektronisk søknadsskjema for søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning og ambulerende. 

Hvordan få skjenkebevilling?

Ordinær skjenkebevilling gis for perioder på inntil fire år av gangen:

  • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
  • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel
  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
  • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Dersom du kun søker om skjenkebevilling til en enkelt anledning, eller til ambulerende bevilling (lukket selskap) er det litt færre krav. Du kan lese mer om Porsanger kommune sin retningslinjer for dette i del 2 av rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Behandlingstid

Søknad om nye bevillinger behandles fortløpende. Det må påregnes 1,5 måneders behandlingstid på faste skjenkebevillinger, og 21 dagers behandlingstid for enkeltanledninger og ambulerende bevillinger.

Saksbehandlingstiden gjelder fra det tidspunktet kommunen har mottatt fullstendig og korrekt utfylt søknad med vedlegg.

Vandelsvurdering

Ved søknad om ny skjenkebevilling vil kommunen innhente vandelsvurdering av søker, med hjemmel i alkoholloven § 1-7b. Det understrekes at bevillingshaver til enhver tid skal oppfylle vilkårene for å inneha en bevilling. Kommunen kan derfor når som helst i løpet av bevillingsperioden foreta ny vandelsvurdering.

Kommunens skjønnsutøvelse

Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis. Når disse vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om bevilling skal tildeles. Alle hensyn som fremmer alkohollovens formål, er relevante ved skjønnsvurderingen. Det kan også til en viss grad legges vekt på andre hensyn enn de som direkte fremmer lovens formål.

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr fastsettes for ett år av gangen og på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk jfr. forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 kap. 11, og skal forhåndsbetales.

Kommunen skal fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens § 7.1. Beregning av gebyr foretas ut fra alkoholforskriftens § 6-2.