Oddvar Brenna med bildetekst.jpg

Torsdag 29. september var kommunestyret i Porsanger samlet for å drøfte arealplanarbeidet i kommunen.

Politikerne fikk dobbel dose med kommunedirektør på møtet; påtroppende kommunedirektør Steinar Sæterdal hadde sin andre dag i ny jobb denne torsdagen, og avtroppende konstituert kommunedirektør Kjell Magne Rasmussen hadde et siste oppdrag i direktørrollen for å orientere om status i arealplanarbeidet.

Statsforvalter hadde også tatt turen til Lakselv og var godt representert ved Per Elvestad (leder, justis- og kommunalavdelingen), Hans Kristian Rønningen (Leder for planseksjonen), og Odvar Brenna (fagkoordinator for areal).

Brenna pekte i sitt innlegg på forutsetninger for kommunalt planarbeid, og informerte kommunestyret om at Porsanger både har nødvendig kapasitet og god faglig kompetanse innen planområdet.

Etter orienteringer fra Statsforvalter og fra kommunens kommuneplanlegger var det duket for avklaringer, spørsmål, og politisk debatt.

Representanter fra alle partiene stilte spørsmål og ba om avklaringer, både fra Statsforvalter og kommuneadministrasjon.

Spennet i diskusjonen var stor; og strakk seg fra blant annet spørsmål om gjerder mellom bolighus, til medvirkningsprosesser og tiltak for å bedre bolyst.

Gruppeleder for Tverrpolitisk Liste Porsanger, Hans Magnus Thunestvedt kom mot slutten av møtet med et innlegg hvor han trakk frem at dagens situasjon – altså å ikke ha en fungerende arealplan – var en situasjon som ble opplevd som uholdbar av mange i kommunen. 

 

 

Denne arealplanen, sånn som den nå foreligger, (Jeg håper jo at det vil komme en god del endringer i den som ikke er for omfattende, men samtidig kan være med på å gjøre den bedre) vil gjøre det veldig mye enklere, for veldig mange flere mennesker i kommunen som ønsker å etablere seg.

- Hans Magnus Thunestvedt, gruppeleder TLP

 

Temamøtet 29. september ble strømmet direkte på kommunens nettsider. Du kan også se på opptak fra strømmingen i arkivet

Kommunestyret samlet til arealplanmøte.png

 

Hva skjer videre?

 • Politisk forankring: 18. oktober vil Formannskapet tar en fot i bakken; her vil grunnlaget for den videre prosessen legges. 
   
 • Forhandlinger og drøftinger: Med bakgrunn i det som Formannskapet signaliserer, vil kommunen gå i dialog og drøfding med relevante parter. 
  Det vil også gjøres drøftinger med Statsforvalter vedrørende innsigelser og nye innspill til planen.  
   
 • Snarest mulig etter innsigelsesdrøftingene/dialogmøter: Administrasjonen utarbeider endelig anbefaling til kommuneplanens arealdel som sendes til kommunestyret for behandling.
  Anbefalingen vil inneholde forskjellig alternativer basert på det som kom frem i drøftingene.
   
 • Vedtak om arealplan: Kommunestyret vil  få planen til sluttbehandling når den er forsvarlig utredet.