Varsel om oppstart av privat reguleringsplanarbeid for Olderfjord Turistsenter 

Som berørt nabo, grunneier eller rettighetshaver varsles du herved om oppstart av privat reguleringsplanarbeid jf plan- og bygningslovens § 12-8. Varsel sendes også til berørte myndigheter.  

Olderfjord Turistsenter AS har igangsatt utarbeidelse av privat detaljregulering for Olderfjord Turistsenter. Planen utarbeides av HRP AS. Planavgrensningen er vist i kartutsnitt under. 

Formålet med planen er å legge til rette for videre drift og utvidelse av etablert campingplass og hotell, med tilhørende kro og forretningsvirksomhet. Planen vil avklare nødvendige rammer for bebyggelsen med hensyn til omkringliggende omgivelser. Det vil blant annet angis konkrete bestemmelser om maksimal størrelse på bygg, utnyttelsesgrad, byggegrenser og avkjørsler. Det vil også i nødvendig grad kunne angis bestemmelser om utforming og tillatt bruk av bygg og områder med mer.  

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel og det er ikke stilt krav om konsekvensutredning.  

Dersom du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette til e-post oyw@hrpas.no innen 5.1.2024. Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse, eller per telefon 975 05 714. 

Det vil i løpet av desember avholdes åpent møte på kroa i Olderfjord om planarbeidet. Tidspunkt vil kunngjøres i sosiale medier og på kommunens hjemmeside.  

 

Vedlegg:

Referat - Oppstartsmøte - Detaljregulering for Olderfjord Turistsenter.pdf

planinitiativ Olderfjord Turistsenter.pdf