Tilsyn med mindre private avløpsutslipp

Porsanger kommune er etter pålegg fra statsforvalter nå i ferd med å starte opp tilsyn av mindre private avløpsanlegg. Porsanger kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse og mindre tettbebyggelser. I henhold til forurensingsforskriften §12-2 er kommunen pliktig til å føre tilsyn. 

Med «mindre private avløpsutslipp» mener vi utslipp fra eiendommer som ikke er tilknyttet kommunal avløpsløsning og som benytter for eksempel slamavskiller, minirenseanlegg og lignende til rensing av avløpsvann fra eiendommen. 

Nasjonale føringer sier at alle avløpsanlegg i den enkelte kommune skal oppfylle forurensingsforskriftens rensekrav slik at vi kan nå miljømålene innen 2027, og senest innen 2033. I nasjonale føringer fra 2016 fremgår det at alle avløpsanlegg, uavhengige av når de ble etablert skal tilfredsstille dagens rensekrav. 

Det er registrert 1 023 private avløpsanlegg i Porsanger kommune. Disse anleggene er tilknyttet boliger, hytter, fritidsboliger, og bygninger som eies av private, bedrifter og organisasjoner. 

Tilsyn av mindre private avløpsanlegg starter i sommerhalvåret 2024 og vil bli utført i henhold til tilsynsplanen for små avløpsanlegg, som er pålagt og godkjent av statsforvalteren. I de kommende årene vil tilsynet starte om våren og pågå utover høsten.

 

Avløpsanlegg i drift

Eier av avløpsanlegget har ansvar for å drive og vedlikeholde anlegget i samsvar med kravene som er fastsatt i utslippstillatelsen. Dette innebærer å forebygge lekkasjer, sikre at rensekravene oppfylles og unngå sjenerende lukt. Å utføre regelmessig vedlikehold og inspeksjoner bidrar til å opprettholde anleggets funksjonalitet og hindrer uønskede hendelser eller forurensning. 

Dokumentasjon og utslippstillatelsen må oppbevares å være tilgjengelig ved inspeksjon og gjennomgang av anlegget. Ved salg av eiendommen er det viktig  å videreføre denne dokumentasjonen til den nye eieren, da de vil være ansvarlige for å overholde vilkårene i utslippstillatelsen. Informasjon om anleggets tilstand og alder er også viktig å inkludere ved eiendomssalg, da det gir den nye eieren et klart bilde av anleggets historie og eventuelle behov for vedlikehold. 

Om det oppstår forurensing fra avløpsanlegget er eier ansvarlig å løse dette på en forskriftsmessig måte ved å kontakte fagfolk med riktig kompetanse. Eier må også tilrettelegge slik at anlegget er tilgjengelig for renovatør og servicepersonell.

Klargjøring av anlegget før tilsyn

Noen anlegg er svært vanskelig å lokalisere i terrenget. Anleggseiere bør derfor markere og klargjøre anleggene slik at tilsyn kan utføres. Klargjøring av anleggene innebærer: 

  1. Fjerning av materiell over anlegg 
  2. Markere hvor anlegget er plassert (hvis du har flere kummer/komponenter ved ditt anlegg bør disse også synliggjøres), for eksempel med en brøytestikke. 
  3. Klippe gress rundt anlegg og utslippspunkt 
  4. Låse opp eventuelle sikringer/låser på tilsynsdagen
  5. Andre forhold som kan være til hinder for tilsynet 

Klargjøring av avløpsanlegget er også viktig å gjøre i forbindelse med tømming av slam.

Etter tilsyn

Ved tilsyn vil Porsanger kommune foreta en vurdering av utslipp fra ditt avløpsanlegg. 

Du vil motta en tilsynsrapport fra kommunen etter utført tilsyn. 

I tilsynsrapporten vil funnene som ble gjort under tilsynet bli beskrevet. 

  1. Utslippstillatelsen - Om utslippet er lovlig og i samsvar med tillatelsen. 
  2. Avløpsanlegget - Om anlegget har feil og mangler. 
  3. Utslippssted  - Om utslippsstedet er lovlig og i samsvar med tillatelsen. 
  4. Kontroll av forurensning - Om utslippet medfører forurensning eller fare for forurensning.