Dispensasjonsutvalget behandler saker etter motorferdselloven, og har uttalerett i det følgende: 

  • Kan gi uttalelse til Statsforvalteren vedrørende søknader om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i perioden 5. mai til 30. juni
  • Kan gi uttalelse til Statsforvalteren i saker vedrørende stengning av løyper, områder mv. i spesielle/ekstraordinære tilfeller.