Sammendrag

Planen omfatter et sentrumsnært område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 28 boenheter. Bebyggelsen skal utføres som eneboliger og lave to-mannsboliger/eneboliger i rekke/kjede. Boligene vil ha tilhørende uteområde, adkomst og parkering/garasje. Planen legger også til rette for felles uteoppholdsareal og lekeplass sentralt i feltet.

Digitalt kart

Planen kan sees digitalt på denne nettsiden: www.kommunekart.com

Klageadgang

Vedtak av reguleringsplan kan påklages. Klage sendes til Porsanger kommune. Klagen vurderes først av Porsanger kommune og dersom klagen ikke tas til følge vil klagen oversendes til Statsforvalteren for behandling.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf forvaltningsloven § 29.
Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf forvaltningsloven § 18.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Mulige krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.