Informasjon om høringen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Haukibrinken ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet den 2.5.2023.

Planen omfatter et sentrumsnært område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 28 boenheter/leiligheter. Bebyggelsen skal utføres som eneboliger og lave to-mannsboliger/eneboliger i rekke/kjede. Boligene skal ha en byggehøyde på 4-6 meter og vil ha tilhørende adkomst og parkering/garasje. Planen legger også til rette for felles uteoppholdsareal og lekeplass sentralt i feltet.

Formannskapet fattet følgende vedtak den 2.5.2023:
 
Formannskapet vedtar å legge forslag til detaljregulering for Haukibrinken boligfelt, Lakselv ut til offentlig ettersyn og sende det på høring. Planforslaget er vist på kart med plan-ID 2020002, datert 12.12.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.12.2022 og planbeskrivelse datert 13.4.2023.
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.
 
Det påpekes at kommunen ikke påtar seg forpliktelser til å overta veien som foreslått i planen, da den ikke vil overholde kommunale krav til effektiv vegdrift. Det er derfor sannsynlig at det må gjøres en endring i plankart og bestemmelser hvor O_SKV2 endres fra planlagt kommunalt eierskap til felles privat eierskap. Dersom kommunen skal overta veien må plankart og bestemmelser revideres iht. forutsetningene som er beskrevet i saksfremlegget til denne saken. Videre kan ikke kommunen påta seg å ta over veieierskap uten at det utformes en nærmere avtale om dette. Formannskapet anbefaler videre at det utarbeides en utbyggingsavtale knyttet til de foreslåtte rekkefølgekravene som favner om offentlig infrastruktur i feltet. 
 
Mer informasjon om planen finnes i plandokumenter og saksprotokoll som du kan laste ned under. Merknader til planforslaget kan sendes til Porsanger kommune innen 14.6.2023. Merknader kan sendes per epost og brev.
 
Planen har konsekvensutredning. Det vurderes at konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i KU-forskriften og det som følger av planprogrammet.
 
Planen kan utløse krav om konsultasjoner etter Samelovens kapittel 4 dersom samiske interesser blir direkte berørt. Krav om konsultasjoner må rettes til kommunen innen utløpet av høringsfristen.