Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Omsorgsbolig

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta hjemmetjenester etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende. Beboer i omsorgsbolig har også samme rettigheter til bostøtte som andre.

Omsorgsboliger er øremerket for brukere av helse- og omsorgstjenester, og kommunen har tildelingsrett til boligene.

Tildeling av omsorgsbolig mefører ikke automatisk tildeling av hjemmetjenester. Hjemmetjeneester må søkes særskilt.

Målgruppe

Innbyggere som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig.

Kriterier/vilkår

Helse og omsorgsavdelingen kan tilby leie av omsorgsboliger til personer som trenger tilrettelagt bolig på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig kan f.eks. være:
- at søker har en bevegelseshemming
- at søker har en egen bolig som ikke kan tilrettelegges
- at tildleing av osmorgsbolig medfører økt funksjonsnivå og selvstendighet i hverdagen
- at nåværende hjelpetjenester i egen bolig ikke er tilstrekkelig til å dekke reelt hjelpebehov

At søker bor alene er ikke et kriterie for tilsdeing av omsorgsbolig.

For omsorgsbolig med fast tilknyttet bemanning benyttes lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjeneste, kriterier og ventelister i saksbehandlingen.
 

Pris for tjenesten

Beboere betaler husleie fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Det er kommunestyret som fastsetter gebyrer i forbindelse med vedtak om årsbudsjett for kommende år. Ved endringer i satser vil disse effektueres fra 1. januar hvert år.

Gebyrregulativ 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Informasjonsbrosjyre for Porstun bo- og miljøsenter
aaa

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste og kommunen avgjør derfor omfanget av tilbudet selv.

Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven.

Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forvaltningsloven
Husleieloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte fagkonsulent i helse- og omsorgsadministrasjonen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Det er viktig at du begrunner søknaden godt, og skriver hvorfor du har behov for denne type bolig.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende i kommunens inntaksteam som samles hver 14. dag og ledes av fagkonsulent.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til Porsanger kommune v/ helse og omsorgsavdelingen.

Adresse:
Boks 400 rådhuset, 9712 Lakselv.

Søknaden kan også leveres til servicekontoret på rådhuset eller i helse- og omsorgsadministrasjonen på Helsetun.  

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du har fått tildelt en omsorgsbolig og du ønsker å klage over uforsvarlig utførelse av tjenesten, kan du gjøre det til Statsforvalteren i ditt fylke.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i boligen kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Nettadresse:http://www.porsanger.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv
Åpningstid:08.00 - 15.30
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk