A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
KOmmunestyre VFR

Budsjett 2017 og Vest-Finnmark regionråd

Ordførers hjørne Ukeslutt #38 2016

Jeg hadde ikke tenkt at det skulle gå så galt som det gjorde i budsjettbehandlinga i torsdagens kommunestyre. Jeg hører en oppfordring om at jeg skal la være å sutre, og ta ansvar for at det gikk som det gikk. Jeg vil derfor bruke denne ukeslutten til å konkretisere konsekvensene av budsjettvedtaket.

​Før jeg gjør det vil jeg nevne at kommunestyret enstemmig vedtok å bli medlem i Vest-Finnmark regionråd. Det gleder vi oss masse til. Gleden overskygges likevel litt av det som utspilte seg i kommunestyresalen torsdag da budsjettet ble behandlet.

Budsjettvedtaket 2017

Jeg tar ansvar for at vi ikke å ha klart å få til et bredt flertall for budsjettet, men forventer også at de andre partiene i kommunestyret tar sin del av ansvaret for en helhetlig og god politikk for Porsanger innbyggere. De politiske prioriteringene som nå er gjort vanskeliggjør veien mot målet – en kommune med sunn kommuneøkonomi og forutsigbar drift.

TLP har fått støtte for et budsjettforslag basert på lite gjennomtenkte og helhetlige rammetilpasninger som vil berøre de fleste avdelingene i Porsanger kommune. At H/Frp kastet sitt budsjettforslag og valgte å støtte TLP for å få gjennom noen av sine saker er for meg også vanskelig å forstå.   

Investeringsbudsjettet

Jeg vil starte med investeringsbudsjettet, og jeg mener det er flott at Ildskogmoen industriområde får oppstart i 2017 og ferdigstilles i 2018. Ombygging av legevakt tilknyttet sykeavdelinga prioriteres i 2017. Det er også bra, men må følges opp med tilstrekkelige ressurser på laboratoriet.

TLP har i sitt investeringsbudsjett også lagt inn 600.000 til bygging av vei fra fraktterminalen til oppstillingsplassen på flyplassen. For det første kan ikke en kommune låne penger for å gi bort til andre. Min andre bekymring knyttet til dette er om det er ment at Porsanger kommune skal bygge veien for staten og på statens grunn. Jeg mener det riktige ville være at Avinor selv sørger for at infrastrukturen legges til rette for flyfrakt, snuoperasjoner mv. innenfor deres områder.

De 600.000 kronene kunne for eksempel vært brukt til å utbedre Sangovannveien eller veien i Skoganvarre, avkjørselen til Sjøsamisk tun, gatelys i Gjøkenes, synkekummer utenfor Fefo og andre nødvendige steder, eller gang og sykkelvei til Ildskog og Øvre Lakselv. Som noen eksempler mange ønsker seg.  

Statusbilde

Jeg vil starte med å gi et kort tilbakeblikk. Vi gikk inn i 2016 med 15 millioner i gammel gjeld. Bare 2,7 million står igjen å betale når vi går inn i 2017. En nøktern drift har gjort det mulig. Samtidig har 2016 vært et år med mange store oppgaver, herunder nevnes flyktningekrisen, reversering skoler, SeaWalk, mv.

I tillegg har de fleste lederstillingene blitt besatt dette året. Vår nye rådmann begynte sitt virke 1.5.2016. Oppvekst- og kultursjef, administrasjonsleder og helse- og omsorgssjef ble tilsatt i januar, mars og oktober. Vi har med andre ord nye ledere i nesten alle sektorer, som alle har bidratt til å jobbe frem et budsjett med tiltak som skulle løse de utfordringene vi står i.

Jeg så for meg et 2017 der det arbeidet mange har lagt ned i 2016 kunne settes ut i livet for å gjøre Porsanger kommune litt bedre for innbyggerne. Fordi vi har et mannskap på plass som kan jobbe mer langsiktig enn det som var mulig da vi gikk inn i 2016.

Høstens budsjettprosess

Rådmannen har i hele høst vært tydelig i sin advarsel om å øke drifta. Anbefalingen som ble lagt frem for politikerne 1. desember, og som formannskapet valgte å innstille til kommunestyret på, bar preg om en nøktern videreføring av dagens drift med noen forslag til endringer som ville gjøre oss bedre rustet til å gå inn i fremtida.

Arbeiderpartiet, SV og Sp la derfor frem et budsjettforslag etter rådmannens anbefaling, med noen endringer. Det kunne vi gjøre fordi vi har tillit til at rådmannen og hennes stab har gjort gode faglige vurderinger for å løse de utfordringene vi står overfor.   

I (makt)kampens hete glemte flertallet i kommunestyret å lytte til de faglige rådene som var lagt til grunn av rådmannen og hennes stab. Dette på tross av at vi kapret den beste rådmannen vi kunne fått, som mange misunner oss. Men «makta skal altså tilbake til politikerne».

Nå har flertallet i kommunestyret valgt å ta makta via en omfattende detaljering som ingen har hatt anledning å kvalitetssikre. Og som går utenom vår vedtatte økonomistrategi der vi som politikere tar stilling til rammene, og gir rådmannen tillit til å skape gode resultater gjennom sin rolle som iverksetter av politiske vedtak.

Lite gjennomtenkte tiltak

Jeg er bekymret for at opplegget TLP har fått støtte for fra Høyre og FrP vanskeliggjør det å holde på og rekruttere gode ledere til Porsanger kommune. Og jeg er bekymret for at forventningen heretter er at folkevalgte og deres partier skal bruke hundrevis av timer hver høst for å finne innsparingstiltak. Jeg legger ved det vedtatt budsjettet, der det fremkommer hvilke kontostrenger som skal gi den valgte innsparingen.

Noen eksempler:

·       Eldrerådet har vært så heldige å få et eget fond på 50.000, men mister 100.000 i «rammetilpasning».

·       Det gis 70.000 til dekontaminator til sykeavdelinga, men gjøres samtidig en rammetilpasning, der 170.000 skal trekkes ned på rammeområdet.

·       Vi skal satse på lærlinger som tilføres 175.000, mens personal i sin helhet trekkes ned med 150.000.

·       Lakselv barneskole får et rammenedtrekk på 368.000, mens Lakselv ungdomsskole skal trekke ned 293.000

·       Samisk språksenter er tilgodesett med 200.000 til neste år, for å flytte nærmere sentrum. Summen for å dekke husleia reduseres til 100.000 fra 2018 – 2020. De får et rammenedtrekk på 248.00, herunder 100.000 på husleiekostnader. Å få leie lokaler i sentrum med språksenterets behov for 100.000 kroner pr år er umulig.

H/FrP og TLP har inngått et samarbeid som gjør at vi går en svært uforutsigbar fremtid i møte. De har svaret på utfordringene selv, lytter ikke til faglige råd og har valgt bort viktige tiltak som ville bidra til å løse utfordringene våre på helse.

Helse og omsorg

Jeg er på ingen måte uenig i at flere av tiltakene flertallet har valgt er gode. Vi ønsker oss også kreftsykepleier og natt-tjeneste i hjemmesykepleien, men hva hjelper det hvis vi ikke har noen til å saksbehandle søknader om enkeltvedtak innenfor helse eller en legetjeneste som fanger opp de som får kreft?

Sektorstyret har vært godt orientert om de tiltak helse- og omsorgssjef har foreslått, og forankringen i øvrige utvalg er også gjennomført. Det har lenge vært behov for en saksbehandlerstilling, og nettopp dette behovet er nå valgt bort idet en stilling er satt vakant i ledelsen på helse. Fra 2020 blir det lovpålagt med ergoterapeut, og ideen var å tilsette en ergoterapeut, som skulle ha funksjonen som saksbehandler i tillegg til kunne besøke mennesker hjemme for å tilpasse tiltak i tråd med behov. Den er utsatt med et år. 

En kritisk legesituasjon

En uke før kommunestyret ble formannskap orientert om en meget kritisk legesituasjon. Den ble videre løftet inn i kommunestyret fordi formannskapet mente den var alvorlig. Rekruttering av gode og stabile leger er krevende fordi arbeidsforholdene er så krevende som de er. I dag bruker vi nærmere ett årsverk i ledelsen på helse til å jobbe med å finne løsninger på den kritiske legesituasjonen.

At også ekstra ressurs på laboratoriet ble valgt bort, er derfor for meg et mysterium. Tanken som ble presentert på talerstolen er at dette skal jordmor bistå med. 50% jordmor ble valgt inn i budsjettet, og vi kan lyse ut etter en 100 % jordmor. Det er bra. Det ønsket vi og, men ikke at vedkommende skal ha tilleggsoppgaver på laboratoriet. Det kan jeg vanskelig tro bidrar til å forenkle rekrutteringsprosessen.

Rus og psykiatri

Rus og psykiatri er en satsing fra regjeringen, derfor er det for meg ganske uforståelig at Høyre og Frp har valgt bort ruskoordinator-stillingen. Dette er et tiltak som vil avhjelpe legevakt og bidra til at vi får på plass en god løsning for kommunal akutt døgnplass (KAD-plass), som er lovpålagt også for rus/psykiatri fra det som fra 1.1.2017 lovpålagt med. Ruskoordinator-stillingen skulle ha en rolle i forhold til dette, og vi har fått tildelt midler til et prosjekt for å etablere akutt-tilbud fra fylkesmannen.

Ruskoordinatoren er en stilling vi har hatt i prosjekt i 2016, bak stillingen skjuler det seg et menneske som møter de rusavhengige i hverdagen. Hun hjelper til med å handle og betale regninger når de får sine ukentlige utbetalinger, og er en støtte i små og store problemstillinger som dukker opp. Mange av de som sliter med rus, har gjerne også psykiske plager. Fordi vi har et menneske som er til stede, unngår vi mange telefoner til legevakta, som allerede er overbelastet. For meg blir det en trist melding å formidle når jeg mandag er invitert på julebord til de julebordløse.

Tidligere ordfører Knut Roger Hanssen utfordret meg i kommunestyremøtet 1. desember om å ta omkampen for DPS (distriktspsykiatrisk senter), som etter hvert skal flyttes til Karasjok og bli en del av Samisk helsepark. Dette løpet er kjørt. Jeg har initiert til rådmannen at vi må jobbe for å komme på i forhold til pilotprosjekt på et kommunalt drevet DPS, som er en del av satsingen fra regjeringen. Jeg klarer ikke å se at det fins ekstra ressurser i organisasjonen Porsanger kommune til dette nå.

Avtalen med Solbrått

Solbrått er ute fra 1.1.2018. Ledelsen skal tvinges til å finne andre løsninger, ble det sagt. Konsekvensen er at vi må finne løsning på 14 plasser, som vi ikke har andre steder i kommunen. Dette er altså mennesker som heller ikke kan bo hjemme.

Porsanger kommune kan takke Solbrått som både er en hjørnesteinsbedrift i Børselv og de leverer tiltrengte institusjonsplasser til Porsanger kommune. Dette gjør de på tross av mange år med uforutsigbare rammevilkår, og ikke på grunn av at vi er en god samarbeidspartner. I verste fall bestemmer de seg nå for å avvikle i løpet av 2017, og vi har 14 mennesker som skal ha tilpasset sin helsehjelp andre steder. I tillegg har vi mange på vent i hjemmene sine.  

Frivilligsentralen  

Frivilligsentralen ble omsøkt midler til i 2016, og vi har fått en tildeling fra staten på 360.000 fra 2017. Når den er valgt bort i budsjettet, betyr det at vi sender disse pengene tilbake. De 240.000 som kunne vært vår andel i prosjektet har H/Frp valgt inn i et tiltak de har kalt velferdsvaktmester. Ifølge beskrivelsen skal vi ansette en person til å gjøre «lavterskeltilbud til mennesker som har behov for eks snømåking, vedbæring eller andre små og store gjøremål.»  

Jeg må innrømme at jeg har vanskelig for å forstå tanken bak dette. Frivilligsentraler kommer sannsynligvis til å bli lovpålagt etter hvert. Og en frivilligsentral kan bistå mennesker med å løse akkurat de samme behovene som beskrives i velferdsvaktmesteren, og mere til.

Samtidig er en frivilligsentral en støtte til våre frivillige lag og foreninger i sitt arbeid og til integrering av mennesker med ulike behov, det være seg eldre og unge som gis anledning å bidra på gode møtearenaer, språkopplæring av våre bosatte flyktninger og arbeidsplikt for unge arbeidsledige.

Både eldreråd og lag og foreninger har ønsket frivilligsentralen velkommen. Hvorfor er det da vanskelig for H/FrP og TLP å anerkjenne dette?

Kultursenteret

Fra jeg inntok ordførerkontoret har vi jobbet med å finne gode løsninger for å gi både Porsanger museum og samisk språksenter gode utstillingslokaler i sentrum. Både Høyre og Arbeiderpartiet hadde kultursenter i sine valgprogrammer, og da NAV kom med anbud og ønsket nye lokaler fordi de gamle er for store, ble det aktuelt å se på muligheten for om de kunne flytte inn i biblioteket og biblioteket allerede nå kunne inngå i en samlokalisering med språksenter og museum.

Dette var bakgrunnen for saken som ble behandlet i kommunestyret i april, der alle var enige om at dette skulle utredes videre. På grunn av andre store saker som har tatt mye tid, ble dette arbeidet ikke ferdigstillet og utredet godt nok. Og rådmannen valgte å legge inn tiltaket med forbehold om videre prosess.

Saken ble tatt ut av budsjettbehandlingen i formannskapet, og med bakgrunn i budsjettvedtaket har rådmannen gitt NAV beskjed om å starte prosessen med å finne andre lokaler. Det gir konsekvenser for et fremtidig kultursenter, og den samlokaliseringen vi kunne fått til.

Jeg har laget et notat der jeg beskriver konsekvensene for kultursenteret. Tallene er ikke 100 % kvalitettsikret, men rimelig sikre basert på dagens kostnadsbilde.

Når jeg leser budsjettvedtaket, ser konsekvensene for kultursenteret for meg ut å bli som følger:

·       NAV går ut på nytt anbud, private lokaler må tilpasses og bygges om. Kostnad: Porsanger kommune må ta 40 – 60% av kostnaden, som er høyst usikker.

·       Porsanger museum er midlertidig i lokalene i 1. etg på FeFo. RiddoDuottarMuseat (RDM) må gjøre en økonomisk vurdering av om de kan fortsette å være der etter 1. juni.

·       Samisk språksenter blir på kurssenteret. Årsak: Manglende bevilgning.

·       Flyktningetjenesten blir sammen med NAV. Årsak: ikke ledig plass på kurssenteret.

Manglende flertall i kommunestyret

Nå vil noen si at vi ikke gjorde jobben godt nok på forhånd med å sikre et flertall for vårt budsjett.

Fakta i saken er at Ap/SV/Sp har tatt utgangspunkt i formannskapets innstilling og gjort små justeringer. Vi var tidlig på og inviterte Høyre til samtaler, men fikk aldri noen respons. Budsjettet deres fikk vi heller ikke fremlagt før noen dager før kommunestyret. Uten dialog for øvrig.

TLP har invitert til dialog. To ganger. Og vi har snakket med dem. Men det har vært krevende all den tid det har vært viktigere å få overskrifter i avisene og sende ut brosjyrer for å fortelle innbyggerne hvor godt stillet økonomisk Porsanger komme er. TLP har en arbeidsmetode Arbeiderpartiet som ansvarlig politisk parti ikke kan stå inne for.

Da vi fikk presentert endelig forslag tirsdag 6.12, var det fortsatt med 7,3 mill på bunnlinja i en pott TLP hadde funnet. Dette var ikke noe vi kunne gå god for. De gikk deretter i dialog med økonomisjefen, som har lagt inn alle tiltakene i Arena, som er budsjetteringsverktøyet vårt. Tiltakene ble lagt inn tirsdag og onsdag samme uke kommunestyret skulle gjennomføre, og var umulig for oss å forholde oss til. Vi gikk i dialog med TLP i budsjettmøtet, og valgte å ta inn en del tiltak som de mente var 100% sikre. I ettertid ser jeg dessverre at også noen av disse tiltakene ikke var valide, eksempelvis eldrerådet. Det er likevel småpenger i det store bildet, og noe det ville være enkelt å endre i en budsjettregulering senere.

Langsiktige konsekvenser

Når virkeligheten får sige inn kan konsekvensen av det som har skjedd enkelt beskrives i en detaljeringsgrad fra politisk ledelse jeg aldri har sett maken til. Det betyr også at rådmannen skal styre etter et uoversiktlig og lite gjennomtenkt budsjett, som fort fører oss inn i ROBEK igjen, om vi evner å komme ut av fylkesmannens kontrollerende grep i løpet av 2017.

Nå avventer jeg som ordfører rådmannens endelige vurdering, og fylkesmannens godkjenning. Det vil nok ta noen uker å få rådmannens vurdering, og enda litt mer tid å få fylkesmannens endelige godkjenning. Dette er på ingen måte en hyggelig julegave å overbringe Porsangers befolkning. Jeg vil over nyåret innkalle formannskapet for å få en tilbakemelding fra flertallet, bestående av TLP, Høyre og FrP, på hvordan de har tenkt å løse oppdraget videre på vegne av befolkningen de er valgt inn for.

Vedlegg

Vedtatt budsjett TLP, med støtte fra H/Frp

Ap/SV/Sp, versjon 1

Ap/SV/Sp, tekstversjon

Ap/SV/Sp, versjon 2