Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling.

Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer eller handle, hjelp til vask av klær, oppvask og husvask av rom i daglig bruk.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Standard for hjelp til renhold er 1 gang pr. mnd., men hjelp kan gis oftere der særlige behov påvises. Tjenestemottaker skal være til stede når hjelpen gis.

Et oppdrag  varer vanligvis 1 - 2 timer. I samtale med søker gjøres det klart at det tildeles renhold av følgende rom:
- 1 soverom
- 1 bad/ toalett
- 1 oppholdsrom
- 1 kjøkken
- 1 gang
- evt. trappevask

Barnerom til funksjonsfriske barn over 12 år rengjøres ikke. Det gis heller ikke bistand til vindusvask, rundvask, skifte av gardiner, vask av skap innvendig, vedbæring eller snømåking.

Det vil avtales et tidspunkt for når hjelpen skal gis, og denne kan ikke endres.

Tjenestemottaker skal signere på skjema til ansatt etter at hjelpen er gitt.

Målgruppe

Alle personer som bor i egen bolig eller i omsorgsbolig.

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

Krav til bolig og tilgjengelig utstyr:

- store gulvtepper må fjernes eller de blir bare støvsuget
- god støvsuger
- rene tuer og støvkluter og vaskemidler (evt. miljøkluter som ikke trenger vaskemidler)
- 2 vaskebøtter, 2 mopper m/ moppeskaft, toalettbørste 
- kluter og mopper skal være rengjort til neste besøk og skal skiftes ut ved behov

 

Pris for tjenesten

Porsanger kommune krever egenandel for praktisk bistand i henhold til kommunens gebyrregulativ.

Gebyrregulativet revideres årlig i forbindelse med kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for kommende år.

Tjenestemottaker må stille tilfredsstillende utstyr tilgjengelig. Se spesifikasjon.

Det faktureres kun for faktisk utført tjeneste.

Dersom tjenestemottaker ikke er hjemme til avtalt tid, og ikke har gitt melding om fravær senest dagen før, vil hjelpen likevel faktureres.

 

Gebyrregulativ 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens bestemmelser.

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
lov om pasient- og brukerrettigheter

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Trenger du hjelp til å søke om tjeneste kan du kontakte vår fagkonsulent for bistand. Fagkonsulenten er tilgjengelig alle hverdager kl. 0830-1500 med unntak av tirsdag.

Møter med fagkonsulent må avtales på forhånd på mobil 40460623.

Dersom du har vedtak om praktisk bistand fra før, men ønsker å søke om ytterligere hjelp, kan også ansatte i hjemmesykepleien bistå med søknaden.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til Porsanger kommune v/ helse- og omsorgsavdelingen.

Adresse:
Boks 400 rådhuset, 9712 Lakselv.

Søknaden kan også leveres på servicekontoret på rådhuset eller i helse- og omsorgsadministrasjonen på Helsetun.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Merknader

Vilkår for å motta tjenesten:

Vi ber om at personer som er tildelt praktisk bistand gir beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.

Hvis du ikke selv klarer å åpne døren, må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.

Det forventes at du stiller deg positiv til at våre ansatte benytter ergonomiske hjelpemidler, for å forebygge arbeidsbelastninger.

Vi setter også stor pris på at du ikke røyker inne like før eller under besøk av kommunens ansatte.

Hund/ dyr holdes i bånd eller i eget rom mens renhold pågår. Rengjøring av urin/ avføring etter husdyr må mottaker ivareta selv.

Det vil ikke ryddes og rengjøres etter gjester som overnatter.

Det skal ikke nytes alkohol eller andre rusmidler når du har besøk av kommunens ansatte. Praktisk bistand vil ikke bli gitt dersom mottaker eller andre som er til stede er synlig beruset.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Nettadresse:http://www.porsanger.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv
Åpningstid:08.00 - 15.30
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk