Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Avlastning for eldre og funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Avlastning kan tilbys både i og utenfor institusjon. 

I Porsanger kommune kan avlastning tilbys på sykeavdelingen ved Porsanger Helsetun, på Solbrått aldershjem, ved Trekløveren eller i særlige tilfeller på Porstun eller i hjemmet.

Søkerens funksjonsnivå og individuelle behov avgjør hvor avlastning tilbys.

Avlastningen er ment å gi omsorgsyter:

  • fri for å hindre utmattelse
  • mulighet til å reise på ferier
  • rom for egentid
  • tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk
  • mulighet for å ha omsorgsmottaker lengst mulig i hjemmet

Avlastning kan også i særlige tilfeller tildeles i form av andre støttetiltak som dagsenter, assistent eller støttekontakt.

Målgruppe

Personer som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre hjemmeboende personer med omfattende bistandsbehov.

Kriterier/vilkår

For å få avlastning skal søker ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • at det ytes bistand i mange timer pr. måned
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet er til hinder for sosiale relasjoner med andre, fører til isolasjon
  • om omsorgsrabeidet er til hinder for deltakelse i aktiviteter


Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Pris for tjenesten

Avlastning er en vederlagsfri tjeneste for mottaker.

Inkludert i oppholdet er:
- alle måltider
- håndklær og sengetøy
- tilsyn, bistand og aktivitet

Tjenestemottaker må ta med seg egne medisiner, medisinsk forbruksmateriell, o.a. for oppholdsperioden dersom avlastning gjennomføres i institusjon eller ved Trekløveren.

Tjenestemottaker er også ansvarlig for vask av eget privat tøy.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenestelovens og pasient- og brukerrettighetslovens bestemmeler 

Se blant annet:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
lov om pasient- og brukerrettigheter

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende i tverrfaglig inntaksteam som samles hver 14. dag og ledes av fagkonsulent.

Søknaden sendes til

Porsanger kommune v/ helse og omsorgsavdelingen.

Adresse:
Boks 400 rådhuset, 9712 Lakselv

Søknad kan også leveres på servicekontoret på rådhuset eller i helse- og omsorgsadministrasjonen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak.  Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Nettadresse:http://www.porsanger.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv
Åpningstid:08.00 - 15.30

Kontaktpersoner

Navn:Bente Moen
Tittel:Helse og omsorgssjef
Telefon:78 46 00 00
Epost:bente.moen@porsanger.kommune.no
Navn:Ronja Thomassen
Tittel:Fagansvarlig hjemmetjenesten
Telefon:92034179
Mobil:92034179
Epost:ronja.thomassen@porsanger.kommune.no
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk