A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Næring og rovvilt i Finnmark - Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus

Næring og Rovvilt i Finnmark er et prosjekt som omhandler forebyggende og konfliktdempende tiltak mellom beitenæring, rovvilt og samfunn.

Logo_NRFI_2013_150x180.jpg

Hovedmålsettingen med Næring og Rovviltprosjektet er å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av kongeørn, gaupe, jerv, ulv og bjørn i Finnmark. Rovviltnemnda har som mål å forvalte rovviltartene jamfør målsetningene på bestandsmålene som er bestemt på Stortinget, samtidig som at en rekke tiltak bidrar til at tap av sau og rein til rovvilt og konfliktnivå mellom rovvilt og beitenæringene er lavest mulig. Prosjektet er startet som ledd i forsøke å oppnå flere av målene i Rovviltnemndas forvaltningsplan for store rovdyr i Region 8, Troms og Finnmark.

Prosjektet omfatter hele fylket og er delt inn i to områder; Øst- og Vest-Finnmark. Emil Halvorsrud er ansatt som prosjektkoordinator i Vest-Finnmark og har kontorsted på rådhuset i Lakselv. For mere informasjon rundt prosjektets mål og arbeidsoppgaver,

besøk gjerne hjemmesiden vår

eller

ta kontakt med prosjektkoordinator