Sist oppdatert 23. okt. 2020 kl. 14:55

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Karantenebestemmelse i Porsanger kommune til 22. april

Formannskapet vedtar forlengelse av lokale karanteneregler for perioden 16.04 – 22.04.2020.

De lokale karantenebestemmelsene gjelder for alle reisende i følgende områder:

Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Lokal karantene innebærer hjemme karantene i 14 dager.

Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernlovens § 4.1

Begrunnelse ut fra lokale forhold i regionen

Finnmark er pågående smitteutbredelse klart mindre sammenliknet med områdene sør for Dovre som er omfattet av lokalt karantenevedtak (ref 2020/5993/G10) frem til 3103: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Pr i dag er det 34 bekreftede positive covid19 personer. I Porsanger kommune 4 personer, i samme smittekjede. Det er ingen pågående spredning innad i befolkningen. Smittekilde og spredningsvei er kartlagt i detalj. Pandemien lokalt i regionen Finnmark er i en fase 1 pandemi, i motsetning til områdene nevnt under.

Medisinsk faglig begrunnelse etter § 5-1 i smittevernloven

Overordnet mål for myndighetene er nevnt under 1: «færrest mulig personer skal bli syke» (Nr I4/2020) Det betyr at vi er tjent med at regionen lengst mulig befinner seg i fase 1, med begrenset smitte mellom enkeltpersoner der smittvei er kontrollert og kjent. Vi er lokalisert midt i regionen Finnmark, og nærmeste sykehus er 150 km unna. Reisetid sommer med bare veier er 110 minutter, vinterstid er det ofte stengte veier, kolonnekjøring og ras. Vinterstid er det 120-150 minutters reisetid med åpne veier. Dette er èn vei. Sender vi en ambulanse bort, har vi ikke denne tilbake før tidligst etter 4 timer med overlevering av pasient. Hammerfest sykehus har ca 4 akutt/intensivplasser som betjener Vest Finnmark med 40 000 mennesker. Vi har omdisponert lokaliteter i kommunen, og opprettet et mottak for covid 19 syke med 4 plasser. Her er det mulighet for å kunne gi enkel behandling, som surstoff (o2) og overvåke pasienter klinisk, uten støtte av intensivsykepleiere eller respiratorfunksjon. Vi har et enkelt laboratorium, ingen mulighet for røntgen eller å kunne overvåke syre/base status med blodgass, som er kritisk viktig for å bedømme om livreddende pustehjelp er indisert. Vi har 2 ambulanser i Lakselv som er operative og fullt utstyrt for å transportere kritisk syke. Regionsykehuset UNN Tromsø er 600 km unna langs vei. Ambulansene er ofte ute på oppdrag, og lokalt behov for ambulanse må ikke sjelden ivaretas ved at AMK redirigerer ambulanse fra nabokommuner.

Per 15. april 2020 er det en vesentlig smittevernfaglig vurdering at Porsanger kommune får nødvendig forsyninger av smittevernutstyr og testkit for å kunne teste og smittspore når behovet øker. En forlengelse av lokal karantene vil bidra til at dette er mer på plass enn per i dag.

Vi er samlet sett en kommune med meget små ressurser for å kunne imøtekomme behov for raskt å kunne gi livsunderstøttende førstehjelp selv med et meget lite antall alvorlig syke mennesker og særskilt under pågående pandemi med scenario med et større antall kritisk syke pasienter. Det er ofte samtidighetskonflikter når rådende situasjon er normalforhold uten pandemi – der vi må vente på ledig ambulanse, eller på Sea-King eller ambulansefly. Kommunelegen kjenner forholdene lokalt fra ca 30 års virksomhet som lege, hvorav et 20 talls år i legevakt. Hans begrunnelse er at det av hensyn til lokale forhold som beskrevet er tvingende nødvendig å holde regionen Finnmark lengst mulig i en fase 1 pandemi, og å kunne vinne tid for å forberede lokale tiltak og begrense tilfanget av smittede, og igjen antall av de smittende som blir kritisk syke og må behandles i sykehus. Det er ingen buffersoner i regionen som kan settes inn. De lokale forhold tilsier at Smittevernlovens §1-5 er oppfylt så lenge vi klarer å begrense smitten til nåværende situasjon, enkeltsmitte i kjente smitteveier der smitte er importert. Når pandemien skrider frem også her oppe, og det er mer uttalt smitte innad i befolkningen, vil det på et gitt tidspunkt frem i tid ikke være et forholdsmessig tiltak med lokale karanteneregler som er strengere enn de gjeldende nasjonale. Da vil lokale regler vedtas opphørt. Smittevernmyndighetene lokalt følger utviklingen fra dag til dag.

Nødvendighet med hensyn til smittevernet

Regionen Finnmark og kommunen Porsanger er i en fase 1 Pandemi. Det overordnede mål med smittetiltakene er at «færrest mulig skal bli syke» og HDIRs strategi er formulert under «slå ned strategien» dvs begrense smittetilfanget ved R- tall på 0.9 eller under. Det betyr at en person med covid 19smitte smitter færre enn en frisk person. Sammen med strengt regulert kontakt mellom mennesker og bruk av karantene (og isolasjon for syke) er dette en strategi som er spesielt egnet for vår region, der selv en liten økning i nysmittede innebærer en sannsynlighet for at lokale ressurser i 2. linjen blir overbelastet. Vi har en aldrende befolkning der særlig de eldre 80 + er økende i antall. Disse er vist å tåle covid19 sykdommen særlig dårlig. Vi har også mange multisyke eldre i kommunen der resonnementet er likt. Så lenge vi kan vise til at omfanget av smitte regionalt og lokalt øker mindre raskt enn andre steder, vil strategien vinne viktig tid, og medføre mindre belastning på 2. linjens sårbare intensivkapasiteter.

Etter en helhetsvurdering

Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser som er nødvendig for å holde samfunnet i gang. Dersom nytten av tiltaket er liten eller tvilsom, mens skadevirkningene er store, bør ikke tiltaket iverksettes.

Porsanger kommune er en mottakskommune for personer i transitt ved AVINOR Banak flyplass. Vi har militæranlegg i kommunen ved Garnisonen i Porsanger. Vi har pågående anleggsvirksomhet i kommunen og noe småindustri og tjenesteytende næring, og videregående skole. Vi har allerede dispensert personer i samfunnskritisk posisjon for å kunne opprettholde driften ved virksomheter som faller inn under DSB sin definisjon av slike virksomheter. Vi har kommunalt ikke mottatt kritiske innvendinger mot lokale karanteneregler slik de praktiseres i Porsanger kommune allerede. Vi har en smidig og rask saksbehandling der unntak ikke allerede er formulert i forskriftene. Vi merker oss punkt 3 (i Nr I-4/2020) der dept. lister opp en del tiltak «som bør unngås», og vil tillempe en smidig praksis der vi ikke innfører krav til skriftlig dokumentasjon i slike tilfeller. Med dette mener vi at vi i Porsanger kommune viderefører lokal karantene som et tjenelig tiltak som ikke vil medføre urimelig ulempe for de som berøres.

Unntak for karantenebestemmelsene følger av veileder fra helse og omsorgsdepartementet datert 29. mars 2020

  • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser (4)
  • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
  • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
  • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft, et konkret eksempel her er arbeid på Skarvbergtunnellen.
  • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
  • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

I tillegg de allerede gjeldende unntak fra nasjonale karanteneregler, som for Forsvaret og for arbeidstakere som pendler mellom Norge, og Sverige eller Norge og Finland kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere sikres arbeidskraft.

I tråd med veileder fra helse og omsorgsdepartementet datert 29. mars 2020 kan det gjøres vedtak for 7 dager av gangen.

Vedtaket gjøres gjeldende frem til og med 22.04.2020.