A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rådhus-26

Ovdagoddečoahkkin dollojuvvui juovlamánu 11.b. 07

Ovdagoddi deaivvadii erenoamáš ovdagoddečoahkkimii mannan maŋŋebárgga. Sivvan lei go ledje áššit mainna lei áigemearri dán jagi loahpas.

Følgende saker var til behandling:

 • Søknad om dekning av regnskapsmessig underskudd - Porsanger menighetsråd
  Vedtak: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret at det ikke er budsjettmessig dekning for et ekstraordinært tilskudd i 2007, for dekning av underskuddet i meningehetsrådets regnskap. Eventuell inndekning må meingehetsrådet selv innarbeide i sitt budsjett.
 • Interkommunalt samarbeid for å sikre veterinærtjenesten i 2008
  Vedtak:

  Formannskapet i Porsanger vedtar fremforhandlet sentral rammeavtale mellom Den norske veterinærforening og KS om organisering av og godgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt, ASA 2510 Veterinærtjenesten. Melding om vedtaket sendes KS.

  Formannskapet i Porsanger vedtar at Porsanger kommune tar på seg koordinerings-/vertsrollen i forhold interkommunalt samarbeid knyttet til vaktordningen for veterinærer for 2008. Dette under forutsetning av at resterende kommuner i vaktdistriktet(Lebesby, Gamvik og Nordkapp) går inn for det.

  Administrasjonen gis myndighet til å:

  -underskrive tilpasset samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid iht. gjeldende vaktordninger for veterinærer (vedlegg 3 i ASA 2510 Veterinærtjenesten)

  -undertegne tilpasset individuelle avtaler med veterinærer som allerede deltar i vaktordningen (vedlegg 2 i ASA 2510 Veterinærtjenesten)

  -utarbeide og undertegne ny avtale med veterinærer om driftstilskudd

  -utlyse drifttilskudd til veterinærpraksis i Porsanger

  -søke Fylkesmannen om stimuleringsmidler, eventuelt i samarbeid med kommunene i vaktdistriktet dersom det er ønske om det

 • Brannvesnet - anskaffelse av tankbil
  Vedtak: Sakens sendes tilbake til administrasjonen for utredning av driftsutgifter
 • Høringsinnspill fra Porsanger kommune til bestemmelsener for kommunens behandling og vurdering av søknader etter Finnmarkslovens §24
  Vedtak:

  FeFo anmodes om å ta hensyn til følgende i utarbeidelse av generelle retningslinjer om kommunens behandling og vurdering av søknader etter § 24 i Finnmarksloven:

  - I saksutredningen må kommunene foreta en grundig vurdering av konsekvenser for andre innbyggere eller berørte, ved å gi lokal rett til enkeltpersoner eller grupper for utnyttelse av fornybare ressurser.
  - Et område som gis til lokal utnyttelse bør avgrenses i størrelse og omfang.
  - Det må kunne påvises en bruk over en lengre periode av de ressursene bestemmelsen omfatter.
  - En lokal forvaltning må også kunne gi en verdiskapning til lokalsamfunnet.
  - Unntaksvis bør en slik rett gis for inntil 10 år av gangen.
  - Livsgrunnlag bør stå sentralt i vurdering av slike søknader.
  - Tilknytting til bygd eller område må presiseres.
  - En naturlig følge bør være at person(er) har sitt bosted og oppholder seg i bygd/område hele året. 

 • Rullering av anleggsplan - kortsiktig del
  Vedtak:

  1. Lakselv motorsportsanlegg

  2. Banak golfpark

  3. Porsangerhallen – skifte av kunstgressdekke

  4. Lakselv svømmehall – rehabilitering

  5. Porsangerhallen – kjøkken

  6. Lysløypa i Børselv – skihus/ klubbhus

  7. Lakselv ridebane

  8. Prosjekt BLAD – Brennelv bygdelag

   

  Prioritert liste ordinære anlegg:

  Prioritert liste nærmiljøanlegg:

  1. Ballbinge Lakselv

  2. Ballbinge Olderfjord

  3. Ballbinge Billefjord

  4. Ballbinge Børselv

  5. Ballbinge 2 Lakselv

  6. BMX – bane Lakselv

  7. BMX – bane Olderfjord

  8. BMX – bane Billefjord

  9. BMX – bane Børselv

  Prioritert liste lokale kulturbygg:

  1. Kultursalen – renovering av scenen

  2. Sjøsamisk senter i Billefjord

  3. Børselv bygdehus

  4. Kolvik og omegn bygdehus

  5. Grendehuset (gymsal) Russenes oppvekstsenter

  Uprioritert liste:

  Ridesenter i Lakselv – Lakselv rideklubb

  Senter for vannsport i Hamnbukt – Lakselv dykkerklubb og Polarkajakk

  Sammenføyning av lysløyper i Lakselv og Brennelv – Lakselv IL

  Utbedring av lysløype i Billefjord

  Utbedring av vei til Stabbursdalen nasjonalpark

  Leirduebane i Børselv – Børselv jeger- og fiskeforening

  Nærmiljøanlegg ved idrettsanlegg i Igeldas – IL STIL

  Idrettspark i Børselv (lysløype, turløype, varmestue, slalåmbakke, hoppbakke og tursti)

  Utvidelse av nærmiljøanlegg ved Herredshuset - Krattfinn

   

   

 • Havnesamarbeid mellom Nordkapp og Porsanger kommune
  Vedtak: Rådmannens innstilling ble vedtatt

Kommunegrenseskilt    06


Tips en venn Skriv ut