A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kart_stengte løyper i Alta og Porsangers løype 14.

Stenging av snøskuterløype 14 Čiekŋalisjávri til kommunegrense Alta fra lørdag 4. april

Situasjonen er nå kritisk for reinen og Fylkesmannen vurderer det dit hen at det er et akutt behov for å stenge løyper midlertidig med hensynet til rein på vinterbeite. 

Har du gumpi, telt eller annet utstyr i nevnte område vil det fortsatt være anledning til å hente dette frem til den 4. april.

Følgende løype stenges fra Lørdag 4. april som er hjemlet i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9.:

Porsanger kommune:

  • Løype 14 fra Čiekŋalisjávri – over Stabbursdalsvannene til kommunegrense Alta/løype 10 og 12 i Alta.

Dispensasjoner opphevet:
Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise:
Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn.

Reinen er spesielt sårbar mot forstyrrelser ved situasjoner som dette, når tilgjengelige beiter og reinens kondisjon reduseres. Dette gjelder særlig simler og unge eller svake individer som ikke makter å komme igjennom skarelagene/dyp- og tettpakket snø og ned til lavmattene. Utover senvinteren øker også faren for at drektige simler kaster kalv (aborterer) grunnet stress eller redusert kondisjon.

Det er ut fra et dyrevelferdsperspektiv viktig at reinen får beite uforstyrret i de få områdene hvor det finnes tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring.

Gumpier og telt mv.

Vedrørende andre brukergrupper i området, da spesielt de som har gumpier, telt mv. på Stabbursdalsvannene, så har disse blitt forhåndsvarslet om at løypene vil kunne bli stengt på kort varsel. Disse er dermed gitt en rimelig anledning til å hente ned utstyr fra fjellet. Dersom det fortsatt står slikt utstyr i området, vil det fortsatt være anledning til å hente dette frem til den 4. april.