A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Privat snødumping

Snølagring og trafikksikkerhet

Dette visste du kanskje ikke om snøbrøyting?

Med bakgrunn i de store snømengende vil vi informere og svare på noen spørsmål. 

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest!

Kan jeg brøyte snø ut i veiarealet? 

Nei! Porsanger kommune har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut i veien eller i veikryss. Der blir den jo liggende på en vei som er brøytet, og skaper trafikkproblemer og vanskelige forhold for de som ferdes på veien. Hvis alle gjør dette fører det til at snøryddingen tar ekstra lang tid og de kommunale snødeponiene blir fulle. Her vil vi henvise til ”Politivedtektene for Porsanger kommune”:

§ 6.Hindringer:  på eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen. Snørydding eller lagring av snø skal ikke hindre sikt i vegkryss eller ved fotgjengerfelt.

Det er heller ikke tillatt å lagre snø slik at det er uoversiktlig ved inn-/utkjøring. 

 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning!

Snø.jpg

Eksempel på snølagring som kan skape trafikkfarlig situasjoner. 

 

Kan naboen plassere/brøyte snøen på min eiendom? 

Nei. Ikke med mindre dere har en avtalt enighet om det. Man bør følge god naboskikk og be om tillatelse. Her viser vi til Naboloven: 

§ 2 fastslår at ”ingen må ha, gjera, eller setja iverk noko som urimeleg eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom”.

Men hva hvis jeg ikke har plass til all snøen på egen eiendom?

Hvis det faller så mye nedbør at man ikke får plass på egen eiendom, kan man bli nødt til å kjøre bort snøen, eventuelt få hjelp til å gjøre det. Vi henviser til kontakt med lokale entreprenører. 

Kan jeg parkere på veien? 

Nei. For at brøytemannskapene skal komme fram og veien skal bli brøytet skikkelig, er det viktig at biler i størst mulig grad parkeres på privat grunn. Dette er svært viktig i områder med smale adkomst-/boligveier. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene. Dette gjelder også andre kjøretøy/gjenstander. 

Når bør jeg sette ut søppeldunken? 

I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunken først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken i fortau- og veiareal.

 

Vi ber om at  du gjøre en innsats for felleskapet. Så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt fremkommelig på vinteren!