A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kart over skuterløype 5 og 6 - stenges

Endret stengning av skuterløype 5 og 6 og ny dato er den 20. april.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fatter med dette vedtak om å endre vårt vedtak av 2. april 2020 vedrørende vedtakets virkningsdato og endring i kartet. Ny virkningsdato for vedtak av 2. april endres fra 14. april til «20. april 2020» og løype 4 mellom Fransvannene holdes åpen.

Vedtak:
«Fylkesmannen vedtar med dette midlertidig motorferdselsforbud i følgende snøskuterløyper i Porsanger kommune (se kart) fra og med 20. april og inntil videre:

  • Løype 5 fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri.
  • Løype 6 fra Kistrand fram til løype 4 ved Øvre og Nedre Fransvann og sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal
  • Samtidig inndras dispensasjoner gitt etter disse løypestrekningene midlertidig, så lenge løypestengingene varer.
  • Fylkesmannen ber Porsanger kommune om å gå i dialog med vintersiidaen vedrørende inntaking av løypestikker.
  • Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
  • Motorferdsel etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.»