A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Avkuttet kabel på område før gravestart, med plassering i terreng

Forsinkelse i behandling av gravemeldinger

Luostejok kraftlag melder i dag om midlertidig saksbehandlingstopp på gravemeldinger på grunn av ferieavviking og omprioritering av personell. Det må derfor påregnes ekstra saksbehandlingstid på godkjenning av gravemeldinger. 

Gravearbeider i offentlig og privat grunn skal ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Dette gjelder all graving/arbeider i jord, f.eks. graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravingen. For å unngå erstatningsansvar er det viktig å undersøke med de ulike kabeletatene om kabler ligger i gravetraseen. Videre kan grunnen skjule kommunale ledninger, grensemerker, fastmerker, forhold av antikvarisk verdi, militære anlegg, driftsovervåkingsanlegg som også bør undersøkes før graving igangsettes.
Gravearbeider i Porsanger kommune skal ikke igangsettes før gravemelding er signert av berørte parter. Gravearbeider som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven og evnt., andre særlover (f.eks. kulturminneloven), må ikke igangsettes før tillatelse etter disse lover er innhentet.

Porsanger kommune innhenter informasjon fra følgende instanser:
• Nornett
• Luostejok kraftlag
• Repvåg kraftlag

Tiltakshaver må selv innhente tillatelse fra:
• Geomatikk –www.gravemelding.no