A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning til høring og offentlig ettersyn - E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§3-7 og 12-10 har Statens vegvesen, i samarbeid med Porsanger kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for E69 gjennom ny tunnel mellom Hønsa og Skarvbergvika, samt å sikre rasutsatte deler av strekningen. Planlagt tunnel vil erstatte dagens tunnel og veg som er rasutsatt og delvis har dårlig standard. Tunellen er ca. 3,4 km lang. Planforslaget omfatter også tilførselsveger til tunnelen. Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av fagtemaene landskapsbilde, naturmiljø og reindrift.

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden: 2. mars–14. april 2016

Plandokumentene kan lastes ned her

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e69skarvbergtunnel/reguleringsplan/reguleringsplan

og vil også være tilgjengelig på følgende steder:

  • Porsanger kommune, Rådhuset, Lakselv
  • Nordkapp kommune, Rådhuset, Honningsvåg
  • Statens vegvesen, Region nord, trafikkstasjonen Lakselv

Merknader og spørsmål

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 14. april 2016 til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 eller firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Svein Bjørgo Larsen, tlf. 90 94 21 36 e-post: svein.larsen@vegvesen.no

 

E69 Ny Skarvbergtunnel. Forslag til detaljregulering m/konsekvensutredning til høring og offentlig ettersyn:

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e69skarvbergtunnel/reguleringsplan/reguleringsplan

Tips en venn Skriv ut