A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kjørespor på Reinøya

Forvaltningsansvaret for Reinøya naturreservat tilbakeført til Fylkesmannen i Finnmark

Fra 1.mai 2017 er forvaltningsansvaret for Reinøya naturreservat overtatt av Fylkesmannen i Finnmark i følge brev fra Miljødirektoratet av 19.04.2017

I kommunestyret 23.03.2017 sa Porsanger kommune fra seg forvaltningsansvaret.

Kkommunestyrets vedtak i PS sak 12/17:

Porsanger kommunen sier fra seg forvaltningsansvar for Reinøya naturreservat fra 01.02.2017 under de forutsetninger som ligger til grunn fra sentrale myndigheter og i lovverk i dag.

Begrunnelse:

I Norge er naturreservat den strengeste verneformen som finnes. I naturmangfoldlovens § 37, 3. avsnitt om naturreservat heter det at; «I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.» Verneverdiene som nevnes i forskriften punkt III, formål er; dolomitten, særprega vegetasjon og dyreliv. Forskningsresultater fra 2009 og 2012 viser sterk erosjon i den særprega vegetasjonen på Reinøya.

Porsanger kommune kan ikke lenger stå inne for forvaltningsansvaret til Reinøya naturreservat da kommunen ikke har mulighet til kontroll og regulering over forvaltningen av verneverdiene på øya. Porsanger kommune mener at det ikke er bærekraftig beitepress på øya i dag, og at verneformålet ikke kan sikres med dagens forskrift.

 

Porsanger kommune mener det er umulig å oppfylle verneformålet med naturreservatet så lenge forskriften under IV, punkt 6 lyder; Beiting for husdyr og rein går ikke inn under bestemmelsene, og reindrift kan foregå ut fra de rettigheter reindriftsnæringen har.

 

Det vil si at forvaltningsorganet Porsanger kommune i dag i praksis ikke har noen muligheter til å begrense reintall og beitetidspunkt på Reinøya naturreservat for å tilpasse dette til områdets sårbare biologiske tålegrense. Det setter også begrensninger for forvaltningsorganets håndheving av næringens ferdsel og installasjoner på Reinøya naturreservat.

 

Porsanger kommune har siden 2009 jobbet med bekymringer knyttet til mye reinbeite på Reinøya naturreservat, og blant annet fått utarbeidet to forskningsrapporter.

Porsanger kommune sendte 17.06.2014 brev til Miljødirektoratet hvor kommunen som forvaltningsmyndighet ser behovet for endring av verneforskriften for Reinøya naturreservat.

Miljødirektoratet skriver i sitt brev av 03.01.2017 til Porsanger kommune at de ikke vil igangsette en prosess med endring av verneforskriften for Reinøya naturreservat.

 

Varsel om at Porsanger kommune sier fra seg forvaltningsansvar for Reinøya naturreservat sendes Miljødirektoratet.