A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Fritidseiendommer og spørsmål vedrørende tilsyn og feiing.

Temaet avgift for feiing og tilsyn vedr. fritidseiendommer opptar mange for tiden. Deler av spørsmålene publikum stiller besvares på sidene til DSB, se vedlagte link: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/ofte-stilte-sporsmal-til-forskrift-om-brannforebygging/#-17-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg

Feiing og tilsyn er et selvkostområde og reguleres sånn sett årlig gjennom de kostnader kommunen har i driftsåret. Det første året vil mye av tiden gå med til tilsyn og risikovurdering av de ulike fyringsanlegg – dette danner da grunnlaget for hyppighet av selve feiing og tilsyn med anlegget.

Enkelte hytter brukes sjelden og vil da kunne få en lav risikograd, mens andre kanskje brukes hver helg og vil da ha en høyere risiko. Hyppighet av tilsyn og feiing vi da ha ulike krav alt etter bruksmønster.

Så til avgiftsspørsmålet og hvordan dette kreves inn i Porsanger kommune.

Feie- og tilsynsavgift i Porsanger kreves av et årlig gebyr (feie- og tilsynsavgift) til dekning av feiervesenets drift og tjenester etter selvkostprinsippet. Dvs. at avgiften går til drift av feiervesenet med deres tilhørende tjenester og administrasjon. Selv om feiervesenet ikke skulle komme for å utføre feiing eller tilsyn et år, vil avgiften likevel bli innkrevd. Dette fordi feiervesenet kontinuerlig utfører tjenester som i sum kommer alle til gode. Et år kan det for eksempel hende at feiervesenet kommer to ganger (både feiing og tilsyn) uten at dette vil koste noe mer det året. Kartlegging av behov for feiing utføres, informasjon og motivasjonstiltak gjennomføres. Det gjennomføres kontroll etter pipebranner, registreringer av eierskifter, nyinstallasjoner og endringer på fyringsanlegg, oppfølging av pålegg og annen administrasjon (føring av registre, utsending av faktura, m.m) – alt er tjenester som dekkes av avgiften. Ved å kreve inn en årlig avgift som er lik for alle oppnår kommunen en enklere og mindre administrasjon som i sin tur gir en totalt sett rimeligere tjeneste for kommunens innbyggere.

I Porsanger kommune er oppgaven med å utføre tjenesten tillagt forebyggende avdeling i Porsanger brann og redning. Avgiften fastsettes i kommunestyret som en del av det årlige budsjettvedtaket.

I løpet av kort tid vil det sendes en forskrift på høring som også gir en vurdering på avgiftsspørsmålet. Denne vil sendes på en bred høring før forskriften endelig behandles i kommunestyret.