A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Bedringens vei

Høringsfrist 11. mai 2018

Har du forslag til veinavn?

Porsanger kommune skal innføre vegadresser i hele kommunen. Kommunen ønsker forslag fra publikum innen 11. mai 2018  på veier som ikke har navn i dag.  

 

Veiadresseprosjektet i Porsanger
I Porsanger kommune er arbeidet et prosjekt som styres av Utviklingsavdelingen og en oppnevnt navnekomitè. Navnekomiteen er oppnevnt av kommunestyret. Prosjektet vil bli delt opp i flere faser og det er per dato ikke planlagt når prosjektet skal være ferdig. Da det ikke er satt av midler til prosjektet er dette en oppgave som skal løses parallelt med ordinære oppgaver på Utviklingsavdelingen.

Viktig ved valg av veinavn
Veinavn bør ha grunnlag i lokal tilhørighet og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller kulturhistorie kan være utgangspunkt for adresseveinavn. Adresseveinavnene skal kunne være varige.

Godkjente skrivemåter
Måten veinavn skrives på skal godkjennes av Stedsnavntjenesten i kartverket.
Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnavn.


Hva er en veiadresse?
En veiadresse består av Adressenavn (vegnavn) + adressenummer (husnummer). Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer.

Hva skal ha adresse?
Alle bygninger som brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig og publikumsretta virksomhet skal tildeles en veiadresse. I tillegg til offentlige veier kan både private veier og skogsbil veier få tildelt navn. I hyttefelt kan det være tenkelig med områdenavn.

Hvordan kan du påvirke det arbeidet som nå settes i gang?

Kommunen er interessert i innspill fra innbyggerne. I den forbindelse inviteres det til å komme med navneforslag på de veiene som skal navngis. Ettermatrikkellovens § 21 skal de som berøres av adressetildelingen gis anledning til å uttale seg. De etablerte vegadressene i kommunen per i dag er i boligfelt og i deler av Lakselv sentrum. Kommunen vil prøve å unngå omadressering av allerede eksisterende og vedtatte veinavn.

Du har anledning til å komme med forslag på samtlige veger.

Eventuelle forslag til veinavn bes sendt skriftlig til: Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv eller postmottak@porsanger.kommune.no 

Merk uttalelsen for NAVNEFORSLAG.

Vi ber om at dersom det er et lokalt navn du foreslår, begrunner ditt forslag som sendes inn til kommunen.

Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn. Dette dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jfr. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Forslag om undernavn sendes: Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv eller postmottak@porsanger.kommune.no   

Merk forslaget: NAVNEFORSLAG GÅRDSBRUK.

 

Frist for å sende inn forslag er satt til 11. mai 2018.

 

Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen. Er adresse tilleggsnavnet på flere enn 25 posisjoner, skal det ved tildelingen også fastsettes en forkortelse for navnet som i alle sammenhenger kan brukes i stedet for adressetilleggsnavnet.

Etter at navneforslagene er kommet inn, vil navnekomiteen gjennomgå de innkomne forslag med hensyn til skrivemåte m.m samt komme med navneforslag på de veier som mangler navn. Navnene skal godkjennes av stedsnavntjenesten i Kartverket og endelig behandles av kommunestyret.

Etter behandling i kommunestyret vil alle de vedtatte navneforslag bli lagt ut på kommunens internett sider, samtidig som alle som er berørt av navneforslagene blir tilskrevet og gitt informasjon om de nye adressene. Det vil i forbindelse med denne informasjonen også bli orientert om de rettigheter som eiere av eiendommer har i forbindelse med klage på de vedtak som er fattet.

Mer info kan du få ved henvendelse til Porsanger kommune, Utviklingsavdelingen. Det oppfordres også til å følge med på kommunens hjemmesider og Facebook side.

 

Lovhjemmel for adresseringsarbeidet:
Matrikkelloven kap. 4.
Matrikkelforskriften kap. 12