Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Hjemmesykepleie

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Hjemmesykepleie er bistand som bidrar til å ivareta grunnleggende helse og bistandsbehov for innbyggere i egne hjem eller omsorgsbolig. Du får tjenester så lenge du har behov for det. Noen trenger oppfølging en kort periode, mens andre har behov for oppfølging i en lengere periode. Dette vil vi kontinuerlig vurdere sammen med deg. I Porsanger kommune har vi fokus på egenmestring slik at du kan klare deg lengst mulig i eget hjem. Tjenesten vi gir skal derfor hjelpe deg til å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du selv kan mestre.

Det forventes at du tar ansvar for å tilrettelegge egen bolig og at du tar i bruk ergonomiske hjelpemidler ved behov. Dette er for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger for våre ansatte.

Tjenester som du kan søke på kan være:
- Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner
- Tilrettelegging av brødmåltider og kostveiledning
- Oppfølging og observasjon av foreskrevet legemiddelbehandling
- Hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner på grunn av sykdom
- Lindrende behandling, som f.eks. smertebehandling, sårbehandling m.m. Det bemerkes dog at sårstell i hovedsak skal utføres hos fastlege
- Hjelp med dosering av, utlevering og hjelp til å ta medisiner
- Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver selvstendig (medisinering, stomi m.m.)
- Hjelp ved toalettbesøk

Hjemmesykepleien i Porsanger kommune yter bistand på dag- og kveldstid på alle ukedager i hele kommunen. Det foreligger imidlertid begrensninger på bistand som kan ytes på kveld og i helger i distriktene.

Målgruppe

Målgruppen er alle som bor og/eller oppholder seg i Porsanger kommune  i egen bolig eller omsorgsbolig, og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom og/ eller funksjonsnedsettelse har behov for nødvendig helsehjelp.

Formålet med tjenesten er å gi helsetjenester i eget hjem der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at man kan bo lengst mulig i egen bolig.

Kriterier/vilkår

For å få hjemmesykepleie må du ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Du kan få hjemmesykepleie hvis du ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv. Det er ditt behov som avgjør om du har krav på å motta tjenesten, og omfanget av bistand blir vurdert ut fra den enkeltes individuelle behov.

Dette kan du forvente av oss:

- at du og hjemmet ditt blir behandlet med respekt

- at vi overholder taushetsplikten

- at vi har ansatte med ulik helsefaglig kompetanse

- at det noen ganger kommer assistenter, lærlinger og studenter hjem til deg

- at våre ansatte har ulik etnisk bakgrunn

- at våre besøk kan variere noe i forhold til tidspunkt,og at du vil få beskjed ved større forsinkelser. Variasjon i tidspunkt kan komme av at det oppstår akutte hendelser.

- at vi hjelper deg til å finne ut hvor du kan få hjelp til  følge til tannlege, lege o.l. Disse oppgavene hører ikke til hjemmetjenesten.

Dette forventes av deg:

- at du behandler de som kommer til deg med respekt

- at du gjør de aktivitetene du klarer selv

- at du tilrettelegger for, og tar i bruk hjelpemidler dersom det er behov for det, og om nødvendig kjøper enkle hjelpemidler som ikke dekkes av det offentlige

- at du tilrettelegger hjemmet slik at de som skal hjelpe deg kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte Dette kan innebære at du må gjøre plass til sykeseng, flytte møbler, tilrettelegge baderom e.a.

- at du lufter godt dersom du røyker inne og ikke røyker inne den siste timen før vi kommer

- at dyr holdes i bånd eller holdes i andre rom mens hjelpen gis

- at du ikke nyter alkohol eller andre rusmidler når du har besøk av oss. Besøket kan avbrytes dersom du eller andre som er til stede er synlig beruset.

- at du gir tillatelse til å sette opp nøkkelboks dersom du ikke kan åpne døren selv

- at du har tørkepapir, håndsåpe og avfallsposer tilgjengelig

- at du har opplyst inngang til huset

- at du gir beskjed i god tid før dersom du ikke har behov for hjelp eller skal reise bort

- at adkomstveier er brøytet/strødd
- at du medvirker til kartlegging av ditt funksjonsnivå slik at riktig hjelp kan gis

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Fastleger, spesialisthelsetjeneste, sykestue, hjemmehjelp, demensteam,kreftkoordinator, fysioterpaitjenesten og rus- og psykistraitjenesten.

aaa

Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste.

Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
lov om pasient- og brukerrettigheter

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Trenger du hjelp til å søke om tjeneste kan du kontakte vår fagkonsulent for bistand. Fagkonsulenten er tilgjengelig alle hverdager kl. 0830-1500 med unntak av tirsdag.

Møter med fagkonsulent må avtales på forhånd på mobil 40460623.

Dersom du har vedtak om hjemmesykepleie fra før, men ønsker å søke om ytterligere hjelp, kan også ansatte i hjemmesykepleien bistå med søknaden.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Søknad sendes til Porsnager kommune v/ helse- og omsorgsavdelingen.

Adresse:
Boks 400 rådhuset, 9712 Lakselv.

Søknad kan også leveres til servicekontoret på rådhuset eller til helse- og omsorgsadministrasjonen på Helsetun.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk dersom du ikke har hatt tjenesten tidligere. Deretter fattes det et vedtak, og du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Merknader

Vi ber om at personer som er tildelt hjemmesykepleie gir beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.

Hvis du ikke selv klarer å åpne døren, må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.

Det forventes at du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte. Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger for våre ansatte.

Vi setter også stor pris på at du ikke røyker inne like før og under besøk fra hjemmetjenesten. 

Det skal ikke nytes alkohol eller andre rusmidler når du har besøk av kommunens ansatte. Besøk kan avbrytes dersom mottaker eller andre som er til stede er synlig beruset.

Hjemmesykepleien er behjelpelig med organiseringen rundt helsetjenester, men har dessverre ikke kapasitet til å følge brukerne til lege eller andre helsetjenester.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Nettadresse:http://www.porsanger.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv
Åpningstid:08.00 - 15.30
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk