A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Høring - Nye politivedtekter

I rundskriv 2018/002 fra Politidirektoratet 13. februar 2018 er de nye normalpolitivedtekter for kommunene oversendt til lokal behandling. Bakgrunnen for nye normalpolitivedtekter er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at ny bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre bestemmelser som tidligere kunne reguleres i politivedtekt er tatt ut fordi de nå reguleres av annen lovgivning.

Forslaget til de nye politivedtektene finner du her:

Forslag til nye politivedtekter i Porsanger kommune.pdf

 

Porsanger kommune har vedtekter fra 2006. Det er bestemmelser i kommunens vedtekter som i dag reguleres av annen lovgivning. Et eksempel er bestemmelser om båndtvang. Nå er det lov om hundehold som regulerer dette, og er det på dette området behov for retningslinjer må det utarbeides egen retningslinjer med hjemmel i lov om hundehold.

 

Forslag til nye politivedtekter følger normalpolitivedtektene med unntak av et punkt
§7-3 – Barns tilgang til offentlig arrangement
Rådmannen foreslår at dette punktet ikke inntas i politivedtektene, ved de offentlige arrangement det er behov for aldersgrense vil dette reguleres gjennom de tillatelser som gis av politiet. Punktet er drøftet i saksforberedelsen med politiet.

 

Et annet nytt punkt er kommunal håndheving, §9-3, av noen av bestemmelsene i politivedtekter, det erstatter tidligere §30 i politivedtektene om straff. Punktet er
ikke til erstatning til politiets myndighet på området, men mer et supplement der det er formålstjenlig. Det er forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter som regulerer kommunens myndighet og mulighet til å ta betaling i gitte situasjoner.

 

Samlet sett er forslaget til politivedtektene en formell tilpasning til de nye normalpolitivedtektene, og innebærer ikke noen vesentlige endringer.

 

Administrasjonen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene legge frem et saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret i 2019.  

Etter vedtaket skal forskriften tinglyses i Norske Lovtidende.  

Høringsfrist settes til 18. februar 2019

 

 

Høringsinnspill kan sendes elektronisk til postmottak@porsanger.kommune.noeller til Porsanger kommune, Rådhuset Pb 400 9712 Lakselv.