A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
ku_110x83

Šibitdoavttiršiehtadus 2010

Porsáŋggu gielda lea dál mearridan 2010 šibitdoavttirvákta rámmašiehtadusa, ja hálida juohkit dieđuid šiehtadusa birra gieldda ássiide.

Det utarbeides hvert år en Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS om organisering av og godgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt mv. (Veterinærvakten). Avtalen som gjelder for 2010 fremgår av KS A-rundskriv 3/2009.

 Avtalen er inngått i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3 a (jf. ot. prp. nr. 68 (2006-2007)) og på grunnlag av tidligere avtale mellom DNV og Landbruks- og matdeparte­mentet (senest revidert 19.10.07), og som opphørte 31.12.07.
 
Avtalen skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veteri­nærer i alle deler av landet (heretter kalt Veterinærvakten) slik at nødvendig veterinær­hjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd.
 
Avtalen er basert på
a)      Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) med senere endringer
b)      Utvalgsrapporten ”Klinisk veterinærvakt – antall og størrelse på vaktområder samt tilpasning av bemanning i vaktordningen etter behov” av 14. desember 2005, og
c)      Avtale samt protokoll m/vedlegg fra forhandlinger mellom Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet 19.10.2007.
d)      Avtale mellom KS og DNV for perioden 1.1.08 – 31.12.08.
 
Veterinærvakten organiseres i vaktområder som opprettes av kommunene. Veterinærvakten skal omfatte alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag – fredag) kl. 08 – 16.
 
Til grunn for avtalen legges regioninndeling av vaktområder i henhold til Vedlegg 1 av avtalen
Porsanger kommune tilhører vaktdistriktet ”Porsanger og Nordkapp” sammen med kommunene Lebesby, Gamvik og Nordkapp. Hvert vaktområde skal normalt være bemannet med én veterinær.
 
Kommunen bestemmer antall deltakere i vaktordningen. I Vaktdistriktet som Porsanger kommune tilhører er det 3 personer som deler på vaktene. Oppdrag på vakt utføres av veterinæren som selvstendig næringsdrivende. Den enkelte veterinær inngår avtale med kommunen om deltakelse i veterinærvakten, jf standardavtale samt standardavtale om samarbeid mellom kommuner.
 
Avtalen gjelder for tidsrommet 1.1.2010 – 31.12.2010.
Kommunens ansvar knyttet til veterinærvakt og dyrehelsepersonell fremgår av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3a:
§ 3a. Kommunens ansvar
Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.
Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.
 
Avtalen er ikke en tariffavtale, og må derfor vedtas av hver enkelt kommune.  
 
Rådmannens vedtak er som følger:
Porsanger kommune vedtar Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS om organisering av og godgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt mv revidert 1.1.2010. (Veterinærvakten). Avtalen gjelder for tidsrommet 1.1.2010 – 31.12.2010.
 
Porsanger kommune vedtar å gå inn i veterinærvaktsamarbeid med kommunene i vaktdistriktet Porsanger, Lebesby, Gamvik og Nordkapp kommune for samme tidsperiode.
 

Les mer om avtalen på sidene til KS.

Tips en venn Skriv ut