A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stetoskop

Informasjon om fastlegeordningen generelt og i Porsanger

Generell info om fastlegeordningen
Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune har rett til en fastlege. En velger selv hvem en ønsker som din fastlege, men fastlegen må ha ledig plass på sin liste. Hvis du velger en fastlege med full liste, blir du satt på venteliste til denne fastlegen.

Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre. Unntaket er ved akutt, livstruende sykdom (øyeblikkelig hjelp).

Fastlegeordningen er en frivillig ordning, og det er derfor mulig å gjøre et valg om å stå utenfor ordningen. Ved behov for fastlegetjeneste vil man imidlertid prioriteres etter listepasienter til legetime. 

Det er også mulig å velge fastlege i annen kommune enn bostedskommune. Da vil du ha samme rettigheter til fastlegetjenester hos denne legen og i den kommunen som du ville hatt ved valg av fastlege i din bostedskommune.

Det er viktig å merke seg at innbyggere utenfor fastlegeordningen, eller som har fastlege i annen kommune enn bostedskommune, har lik rett til øyeblikkelig hjelp som øvrige innbyggere. Ved behov for øyeblikkelig hjelp benyttes telefonnummer 116117 som setter deg over til nærmeste legevakt, eller 113 som setter deg i kontakt med AMK.

Kommunene eier fastlegeordningen og inngår avtale med fastlegene. Det er også hver enkelt kommune som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune. I hver kommune finnes det en fastlegeansvarlig, som regel er dette kommunelegen.

En har rett til å bytte fastlege inntil to ganger pr år.

Dersom du ønsker mer informasjon om fastlegeordningen anbefales følgende nettside: https://helsenorge.no/fastlege/rett-til-fastlege

Informasjon om fastlegeordningen i Porsanger kommune

Lakselv legestasjon holder til i Helsetunbygget i Helsetunveien 2 i Lakselv sentrum. Kjørerute er merket med skilt fra avkjørsel fra E6.

I Porsanger kommuner er det nå 5 fastlegehjemler som ivaretar kommunens fastlegeoppgaver i åpningstiden, og som i vaktordning har ansvar for øyeblikkelig hjelp hele døgnet. I dag er det fast tilsatt 1,8 årsverk fastlege i Porsanger, mens øvrige hjemler dekkes av vikarer. Målet er fast ansatte leger i alle hjemler. Kommuneoverlege er Jørn Gregersen.

I tillegg til fastleger har legestasjonen også tilsatt helsepersonell på laboratoriet som bistår legene i fastlegeoppgaver og ved øyeblikkelig hjelp. Laboratorietjenesten er dimensjonert i forhold til antallet fastlegehjemler i Porsanger og til øyeblikkelig hjelp i egen kommune.

Legetjenesten mottar fra tid til annen henvendelser fra pasienter med fastlege i annen kommune, som ønsker planlagte laboratorietjenester utført i Lakselv. Dette har Lakselv legestasjon dessverre ikke muligheter til å imøtekomme. Slik oppfølging ansees som en fastlegeoppgave og skal varetas av fastlege og støttetjenester i den kommune fastlegen er knyttet til. Dette i tråd med bestemmelsene i fastlegeordningen.

Mer informasjon om Legestasjonen i Lakselv finner du på kommunens hjemmeside. Her finner du informasjon om åpningstider, telefonnummer, gebyrer, timebestilling, reseptbestilling m.m.: http://www.porsanger.kommune.no/legetjenesten.391200.no.html