A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rådmann jul 2017

Til innbyggerne i Porsanger kommune

Julehilsen fra rådmannen

2017 går snart over i nytt år, vi går mot lysere tider som jeg håper blir ei god tid for oss alle. Det har vært et år med høy aktivitet i Porsanger kommune. Arbeidet med å forbedre, forenkle og fornye kommunen har kommet et godt steg videre i 2017.

Porsanger kommune er i ferd med å bli utmeldt av Robek, vi er godt i gang med et etterlengte planarbeid og i løpet av 2018 vil kommuneplanens samfunnsdel blir behandlet i kommunestyret.

I juni 2017 kom også Seawalken på plass i Hamnbukt, den er det synlige symbolet på at reiselivssatsingen i Porsanger kommer til å øke i årene som kommer.

Gamle teknisk etat er delt i to avdelinger – utviklingsavdelingen og avdeling for kommunalteknikk og beredskap. Det gjøres en grundig jobb med å forbedre arbeidsprosessene, og det er et høyt fokus på at vi skal saksbehandle og gi svar til søkerne innen de frister som gjelder. Jeg har stor tro på Porsanger kommune skal levere langt bedre på disse områdene.

Utviklingsarbeidet som skjer innenfor grunnskolene, og barnehagene, kommer til å gi positive resultater for fremtiden.

Helse og omsorgssektoren har hatt store og krevende oppgaver. Avdelingene på rådhuset har høyt tempo for å legge til rette for aktiviteten ute i organisasjonen.

Det er en viktig satsning at Porsanger kommune skal ha hovedfokus på digitalisering, dette skal medføre gjennomgang av arbeidsprosesser for å styrke kommunens fire roller som samfunnsutvikler, tjenesteutøver, myndighetsutøver og utøver av et effektiv lokaldemokrati.

I 2017 har det vært et høyt fokus på sykefraværet, resultatet er at fraværet har gått solid ned og vi ligger an til å nå målsettingen om et sykefravær på om lag 9,5%. Arbeidet fortsetter selvsagt i 2018.

Et viktig satsningsområde er også ledelse og medarbeiderskap. Rådmannen har igangsatt månedlige møter med alle lederne med personalansvar, målet er å utvikle Porsanger kommune sammen og styrke dialogen mellom toppledelsen og lederne ute på tjenestestedene er viktig for den strategiske utviklingen av kommunen vår. Dette arbeidet kommer til å fortsette inn i 2018, og det vil bli igangsatt et lederutviklingsprogram hvor målsettingen er å styrke lederrollen i endringstider.

I høst vedtok kommunestyret ny arbeidsgiverstrategi, den skal være vår veiviser for hvordan vi skal ha det på jobb i Porsanger kommune, og hva som skal prege oss som ansatte – i den sammenhengen har vi utpekt hvilke verdier som skal være styrende for hvordan vi møter våre innbyggere og brukere. Verdiene er tillit, lojalitet, respekt, åpenhet og samspill.

Dette skal vi ta med oss inn i 2018 og alt arbeidet som skal gjøres – jeg gleder meg til fortsettelsen.

Jeg ønsker hver og en av dere en

God Jul og Godt Nytt År!

Buorit juovllat ja buorre ođđa jahki!

Hyvvii Joului ja Hyvvää Uutta Vuotta!

Med vennlig hilsen

Bente Larssen

Rådmann