A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Julehilsen

Juovladearvvuođat - Jouluterviheissii - Julehilsen fra Porsanger kommune

Idet kirkeklokkene om kort tid skal ringe jula inn er det tid for å hilse våre innbyggere, naboer, venner og samarbeidspartnere en riktig god jul! 2016 har vært et spennende år for Porsanger. Vi kan se tilbake på små og store begivenheter, som både har vært arbeidsomme og givende på samme tid.

Jeg har stor tro på en fortsatt positiv utvikling i Porsanger kommune og våre naboer i øst og vest, i nord og i sør. 2016 har gitt oss synlige og gode resultater, og 2017 byr på spennende, nye muligheter. ​Finnmark er fremtiden. Mat, energi og opplevelser er områder som har et stort utviklingspotensiale, og vi har infrastrukturen via Lakselv lufthavn for å realisere alle behov.

Frakt av sjømat til verden. Frakt av gjester til vår vakre og unike natur der nordlys og midnattssol spiller en viktig rolle. Logistikk-knutepunktet for olje og gass, og beredskap både til lands og til vanns når trafikken øker fordi ressursene utnyttes bedre. Derfor var det viktig for oss at Avinor nå har valgt å søke om godkjenning for å beholde hele rullebanelengda operativ.

Snuhavna har hatt stort fokus i 2016, og kommunestyret har vedtatt et stort låneopptak for å realisere infrastrukturen i Hamnbukt. Foran oss ligger et større utviklingsarbeid, som vi er godt i gang med å prosjektere. Våre nabokommuner og resten av Finnmark blir viktige samarbeidspartnere i årene som kommer, sammen med både Finnmark fylkeskommune og Sametinget. 

Fraktterminalen ble åpnet i forrige uke, og er en av suksessfaktorene i det videre utviklingsarbeidet. Dette er en milepæl i Porsanger og Finnmark, og kommer til å gjøre Lakselv lufthavn Banak enda mer attraktiv. Mange har gjort et forarbeid som gjør at Lakselvterminalen nå står der klar til bruk. Bygget forenkler hverdagen til sjåførene på Miniekspress, og jeg aner konturene av økt aktivitet fra Lakselv i årene som kommer. Vi ønsker initiativtagerne bak Lakselvterminalen AS, Kjell Skatvedt og Dag Jostein Arild lykke til med satsingen videre. Se innslaget TV2 laget om fraktterminalen her.

Det ble ingen kommunesammenslåing på oss i denne omgangen. Samarbeid med andre er likevel viktig for oss, og med vår beliggenhet midt i Finnmark har vi samarbeidspartnere på alle kanter. Det er bra. Vi har vedtatt å bli med i Vest-Finnmark regionråd, og takker for invitasjonen inn. Dette er et samarbeid jeg håper skal skape resultater for begge parter. Nordkappregionen havn IKS er et annet interkommunalt som er utrolig viktig for oss. Uten kompetansen fra Nordkapp hadde arbeidet med snuhavna blitt betydelig vanskeligere. Takk til dem for et offensivt og konstruktivt bidrag til å realisere snuhavna.

Forsvarets langtidsplan ble vedtatt i Stortinget i november, med en reduksjon av aktiviteten på GP. Jeg er spent på hva som eventuelt ligger i landmaktstudien, og vil følge opp dette arbeidet i 2017. Samtidig er jeg realist og ser at de prioriteringer som er gjort i LTP fører til en ny omstillingsperiode. Tilbakemeldingene underveis i prosessen er positive, men det gjenstår enda å se det endelige resultatet. Fylkeskommunen har vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner i å synliggjøre behovet for et godt forsvar i nord, og jeg vil takke for den innsats fylkesordfører Runar Sjåstad og hans mannskap har bidratt med både til forsvar og rullebanen på Banak.

Det har med andre ord vært store og viktige eksterne prosjekter å jobbe med i mitt første år som ordfører, samtidig som jeg er like opptatt av at vi har en velfungerende kommuneorganisasjon som leverer gode tjenester til innbyggerne våre.

Organisasjonen Porsanger kommune har også stått i stor omstilling det siste året. Nesten hele ledergruppa er skiftet ut, inkludert rådmannen, som startet sitt virke i Porsanger kommune 1.5.2016. Å omstille seg fra en politisk ledelse til en annen har nok vært krevende, og jeg vil berømme de ansatte i hele organisasjonen, som står på for gode tjenester til innbyggerne hver dag. I skoler og barnehager, på helsestasjon og barnevern, på sykeavdeling, PU-boliger og i psykiatritjenesten. Legestasjonens folk står i hardt vær og møter befolkninga etter beste evne. Dette er en situasjon jeg er opptatt av å finne en god løsning på så snart som råd er.

Servicekontor, økonomi og personalavdelinga jobber jevnt og trutt for å møte behovene i sine avdelinger, og teknisk avdeling har hatt store utfordringer gjennom året. Rådmannen har satt i gang gode prosesser når det gjelder teknisk avdeling, og jeg tror på en omstilling til det bedre for næringsliv og innbyggere. Planarbeidet er godt i gang, og jeg ser frem til mer forutsigbarhet for de som skal bygge og etablere seg i kommunen vår fremover.

Flyktningekrisa har preget året. Det var det første jeg måtte handtere da jeg tiltrådte som ordfører i fjor høst, og jeg lar meg imponere over kompetansen i organisasjonen. Fordi vi har bygd kunnskap over tid, "stod vi han av" og kom etter hvert på banen med innovative og gode løsninger for de 150 asylsøkerne som oppholdt seg i vår kommune. Blant disse var enslige mindreårige, familier og enslige kvinner og menn. 

Til tider gikk det ei kule varmt mellom oss og Nord Norsk Mottakssenter, men i etterpåklokskapens navn ser jeg at de gjorde sitt beste med de rammebetingelsene de fikk tildelt. Et effektivt byråkrati tok oppdraget på alvor og avviklet mottakene akkurat idet de var kommet opp å gå og samarbeidet begynte å fungere. Jeg forstår ikke hvorfor Norge ikke kunne opprettholde flere av mottaksplassene, all den tid verden fortsatt lider. Det er bare å se til Aleppo og de grusomheter som utspiller seg der.

Samtidig er jeg utrolig stolt over det arbeidet Porsanger kommune gjør når vi tar imot og bosetter mennesker som har behov for en ny start. Porsanger har bosatt rundt 100 flyktninger, mange av dem er barn og familier. Vi skal bosette inntil 15 i 2017. Utfordringen vår er og blir å sørge for god integrering. Språkpraksis og arbeid er viktige ingredienser når gode liv skal skapes. Derfor håper jeg både Porsanger kommune og næringslivet kan finne plass til mennesker som trenger arbeid på en eller annen måte. Sammen kan vi finne gode løsninger.

Dessverre ser vi at arbeidsledigheten øker noe i Porsanger i november i år sammenlignet med november 2015. Jeg vil anta at dette kan ha sammenheng med at den nasjonale ledigheta øker og krisen i oljeindustrien. Det gir oss utfordringer å løse i 2017. Sett i lys av behovet for arbeidsplasser for våre nye bosatte landsmenn og at vi har ei gruppe unge uføre og mennesker som sliter på grunn av rus og/eller psykiatri, er det svært viktig for oss å både beholde og skape nye arbeidsplasser i 2017. 

På tross av og på grunn av våre små og store utfordringer føler jeg meg privilegert som får lov til å lede Porsanger kommune i ei utrolig spennende tid. Uten mennesker som hver dag står på for å finne de beste løsningene ville oppdraget som ordfører vært mye vanskeligere å stå støtt i.

Jeg vil med dette ønske våre innbyggere, gode naboer, venner og samarbeidspartnere en riktig fredfylt og god jul!

Så gleder jeg meg til å ta fatt på det viktige arbeidet som ligger foran oss i 2017!

Aina Borch

Ordfører

Tips en venn Skriv ut