Jakten på bolyst

Jeg vil starte med  det siste – informasjonsmøte med Finnmark Fotballkrets, som orienterte om årets bolystuke, som blir gjennomført i samarbeid med frivillige lag og foreninger, Finnmark fotballkrets og deres samarbeidspartnere, og Porsanger kommune i perioden 26.  -29. august 2019.

Det var gledelig at så mange fra frivilligheten møtte, og jeg tror alle ble inspirert over fjorårets erfaringer i de kommunene som da fikk fokus. Engasjementet i Porsanger står det, som forventet, ikke på. Mange ønsker å bidra, og jeg gleder meg til å vise frem flotte, engasjerte og vakre Porsanger sammen med ildsjelene som står på for å skape bolyst og trivsel.   

Følg Jakten på Bolyst her.

Brev til Widerøe

Jeg har i ei tid, sammen med administrasjonen, jobbet for å bedre flyrutetilbudet til Lakselv. I begynnelsen av januar henvendte jeg meg til Widerøe, som responderte positivt på henvendelsen, og ba om mer spesifikk informasjon fra forsvaret om deres behov. Denne uka har jeg skrevet brev til Widerøe, der jeg legger ved de viktigste begrunnelsene for å utvide flykapasiteten mellom Lakselv og Tromsø. Det er krevende for flyselskaper å gjøre endringer, men jeg mener vi har gode grunner for å få flere flyseter til og fra Lakselv. Vi har god dialog med forsvaret, som jobber gjennom sine kanaler for et bedre flytibud.

Les brevet her.

Kaffemøte med tillitsvalgte

Torsdag hadde jeg invitert tillitsvalgte til et nyetablert uformelt forum for å dele informasjon om saker som berører ansatte i de prosessene vi står i. For meg er dette gull verdt, fordi det gir økt kunnskap om ulike områder i organisasjonen. Det gir meg som ordfører mulighet til bedre å forstå og ivareta menneskene i organisasjonen på en god måte i behandlingen av politiske saker.  

HV-17 og lokal beredskap

Onsdag møtte vi HV-17 til et møte om beredskap, og Heimevernets rolle i sine lokalsamfunn. Vi møtte HV-sjef Stein Høye, med områdeleder Ingar Haukenes og Rino Kristoffersen, og det ble gode diskusjoner om muligheter og utfordringer i både krig og fred.  

Beredskapsmøte HV17.jpg

Møte med hærsjef og sjef FOH

Tirsdag var jeg invitert til en uformell lunsj i forbindelse med at hærsjef Odin Johannessen og sjef Forsvarets Operative hovedkvarter Rune Jakobsen besøkte Porsangmoen med sine folk. Det ble et hyggelig møte, med positive tilbakemeldinger som styrker meg i troen på at forsvarets reetablering på Porsangmoen kommer til å bli bra for Porsanger.  

Planarbeidet godt i gang

Uka startet med en gjennomgang av status for planarbeidet, der strategien nå er lagt for formannskapet som er styringsgruppe sin involvering. Andre råd og utvalg og interessenter vil få god anledning til å mene mye om hva som må ivaretas i planarbeidet videre.  

Åpent møte med ordfører

Mandag startet jeg opp med åpne møter på biblioteket. Tanken er å møte innbyggerne på en uformell arena for å stille spørsmål og diskutere saker. Jeg takker de som stilte opp denne første mandagen, som ga gode diskusjoner om kommuneøkonomi, feiing, scooterløyper, oppdrett i Porsangerfjorden og ungdom.

Kommentarer knyttet til noen av temaene:

  • Ett av spørsmålene som ble stilt var om jeg tror oppdratt i Porsangerfjorden blir et tema i kommunestyret nå som Havbruksfondet har gitt kommuner rundt oss millioner av kroner til disposisjon, og kommuneøkonomien er noe skral. Mitt svar var at diskusjonen naturlig vil bli diskutert i kommunestyret i forbindelse med arealstrategiene og kommuneplanarbeidet. Ut over det kan jeg bare kan snakke for meg selv og eget parti: Arbeiderpartiet har programfestet også for neste periode at vi vil «si nei til ytterligere etableringer av åpne oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, inntil en finner løsninger som gir bedre garantier for å bevare miljøet i fjorden, og vi vil jobbe for å sikre villaksbestanden.»  
  • Et annet spørsmål som ble stilt var om Porsanger kommune vil gjøre noe med scooterløypa langs Brennelva, nå når det er stengt for allmennheten å kjøre gjennom leiren på Porsangmoen. Og ja, det er godt å kunne bekrefte at arbeidet med regodkjenning av scooterløyper er i gang, og alternative traseer vil bli vurdert sammen med de som kjenner området best. Arbeidet med regodkjenning av scooterløyper er omfattende, og gjelder hele løypenettet. Det er et krav fra staten at dette skal gjøres innen 2021. det ble gjort et arbeid i 2015, som ikke holdt helt til mål. Dette ligger nå som grunnlag for det videre arbeidet.
  • Ungdomsrådsleder Nilofar Anwar var også til stede, og jeg benyttet anledningen til å spørre henne hvordan arbeidet går. Ungdomsrådet bereder grunnen for fremtidige ungdomsråd, samtidig som det jobbes for en møteplass for ungdom. Det er også hyggelig å kunne melde at Frivilligsentralen er på ballen, og inviterer ungdom til et åpent møte sammen med ungdomsrådet. Det ble i tillegg en god runde rundt bordet på mulighetene for å tilby varierte møteplasser gjennom de mange frivillige lag og foreninger som tilbyr ulike aktiviteter i hele Porsanger.  

Økonomi

Det siste jeg skal si noe om i denne ukeslutten er kommuneøkonomi. Jeg forstår frustrasjonen som kommer til uttrykk i kommentarfelt og rundt kaffebordene. Det kan kanskje virke som om politisk og administrativ ledelse ikke har kontroll.

Til det er det å si at store deler av fjorårets underskudd på 21 mill var varslet, og skyldes eksterne omstendigheter som vi ikke hadde mulighet til å ha kontroll på. Fastlegekrisa, sosialbudsjett og opprydding på VAR-området utgjør mer enn halvparten av merforbruket. Det var krevende å finne løpende inndekning gjennom året for de uforutsette kostnadene. Budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019 – 2022 tar høyde for en kontrollert omstilling.

En ting som er sikkert er at en såpass stor ubalanse mellom regnskap og budsjett vil medføre konsekvenser. Den kommunale tjenesteproduksjonen må nedjusteres og tilpasses forventede inntektsrammer. Utfordringsbildet vil strekke seg fra dagens kommunestyre og til langt inn i neste. 

Krav om effektivisering, nye kommunale oppgaver og avveininger mellom demografi og forventet samfunnsutvikling vil påvirke den kommende tjenestestrukturen. Kommunal produksjon finansieres av statlige overføringer, skatteinngang og egenbetaling og avledes til samfunnets behov for tjenester.

Det er sammensatte og til dels komplekse årsaksforhold som gjør at Porsanger kommune nå må justere tjenestestrukturen. Fastlegeordningen, demografiske endringer, aktivitetsplikt, krav om digitalisering og effektivisering, samt avsetninger til vedlikehold av kommunal infrastruktur.

Det vil være løgn å si at kommende periode blir enkel – men det er allikevel slik at tilpasningen er både avgjørende og nødvendig. Sentralt i prosessen vil være avveiningen om hvordan knappe ressurser skal fordeles mellom ulike sektorer og hvordan sektorene igjen skal utføre sine lovpålagte oppgaver.

Selv om den økonomiske situasjonen er alvorlig må det utføres et omstillingsarbeid gjennom langsiktige og gjennomarbeidede tiltak. Porsanger kommune vil være avhengig av et forutsigbart flertall i kommunestyret som danner retning for kommende 4 – 6 års periode.  

Vi er avhengige av et nært samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse og de ansatte gjennom tillitsvalgtapparatet. Oppgaven må løses i et langsiktig, bærekraftig og inkluderende perspektiv. 

Da gjenstår å ønske alle ei strålende arbeidsuke :)