Arbeidsuka sluttet med fylkesstyremøte KS, der vi blant annet også fikk en orientering om forsvarets oppbygging i Porsanger. I tillegg hadde fylkesstyret møte med UiT og Samisk Høyskole for å komme i tettere dialog om samarbeid rundt kompetanseutvikling i nord.

Moria

Den tragiske brannen i Moria har satt fokus på et ekstremt behov for humanitær hjelp til mennesker i nød. Mange engasjerer seg og mener Norge bør ta imot flere enn 50. Som et av verdens rikeste land mener jeg opplagt det bør det være mulig å hjelpe mer enn 50. Samtidig forstår jeg argumentene om at vi har forpliktet oss til å ta imot 3000 kvoteflyktninger, og at nøden er stor mange steder.

Jeg har som ordfører fått spørsmål fra media om Porsanger vil kunne ta imot flyktninger, og har svart at hjertet gjerne vil hjelpe, men at vi ikke er rigget til det i dag. Da det nasjonalt ble bestemt at kommunestørrelse var et kriterier for å bosette flyktninger ble det stopp på bosetting for Porsanger. Vi har dermed lagt om tjenestene våre som tidligere ivaretok flyktningene vi bosatte.

I den økonomiske situasjonen Porsanger kommune står i, med knappe ressurser og en mulig oppblussende pandemi, mener jeg som ordfører det er uforsvarlig å ta imot nye flyktninger nå. Nå må fokus være på å rigge oss for best mulig tjenester for innbyggerne våre, innenfor de økonomiske rammene som er satt.    

Et krevende debattklima

Å være uenig i sak er en viktig del av politikkens vesen. Å la det gå politikk i personangrep på ansatte og politiske meningsmotstandere er ikke bra i ei tid der vi står i ei omstilling som kommer til å vare lenge hvis vi ikke blir enige om hvilke områder vi skal redusere drifta på. Derfor anmoder jeg alle om å bidra til en anstendig debatt, med et saklig og ikke personorientert fokus.

Strammere økonomiske rammer i det offentlige

Det er varslet at vi går inn i ei tid som blir mer utfordrende økonomisk for nasjonen Norge enn vi har sett tidligere. Det handler på den ene sida om oljefondet og den omstillinga vi har startet på, men også om de uforutsette hendelsene som oppstår, som pandemien er et godt eksempel på. Å tro at dette ikke vil ramme Porsanger, er å tro på julenissen. Når lovkravene fra Stortinget i tillegg gir sterke føringer for kommunene, og det varsles mer brukerstyring, blir det vanskelig lokalt å prioritere alle de gode tingene vi ønsker oss. Ulike interessegrupper tenderer til å komme på banen i enkeltsaker, mens vi som lokalpolitikere må balansere helheten. Derfor er det utrolig viktig at vi klarer å gjøre gode grep for å ivareta et best mulig tjenestetilbud innenfor de gitte økonomiske rammene.

Tøffe tak nå, men gode muligheter for befolkningsvekst og nærinsgutvikling

Forsvaret er under oppbygging og det vil gi oss vekst i befolkninga, men det vil ta tid. Vi har fortsatt en demografi med en aldrende befolkning som vil påvirke oss. Og vi har bosatt flyktninger, som i noen år ga oss ekstra penger i kasse for å jobbe med integrering, samtidig som de også bidro til pluss i befolkningsutviklinga. Mange har valgt å flytte pga et stramt arbeidsmarked. Samtidig har vi mange unge som har valgt å flytte til, og vi har hatt gode fødselstall. Så over tid tenker jeg demografien, dvs alderssammensetninga i befolkninga, vil endre seg.

I mellomtiden er det viktig at vi gjør riktige grep, og det holder vi på med. Vi må snu alle steiner for å finne gode løsninger. Og vi må se konsekvensene av valg som gjøres. Når vi som kommune skal redusere kostandene våre med 10 – 15 mill kroner årlig for å komme i og bevare en økonomisk balanse, vil noen av valgene som gjøres kanskje bli upopulære. De ulike partiene har ulike løsninger.

Da er vi tilbake til det tøffe ordskiftet og debattklimaet. Det blir ekstra viktig at vi diskuterer sak og ikke person. Vi skal alle leve sammen i en kommune med fantastiske muligheter i fremtida. Og det aller viktigste vi gjør er å holde fokus på at barn og unge får med seg gode minner slik at de har lyst til å bo og utvikle kommunen videre, samtidig som vi tar vare på de eldre og innbyggerne med forsvarlige kommunale tjenester som innbyr til bolyst. Når vi går i samme retning, har vi mulighet for å lykkes med omstillingen!

Neste uke

Mandag møter Forsvarsforum Nord forsvarsministeren om langtidsplanen. Jeg sitter i styringsgruppa, og drister meg til å ta turen til Tromsø. Tirsdag har utvalgene felles møte om budsjett og økonomiplan. Torsdag og fredag møter jeg hærsjefen i Målselv sammen med de andre hærkommunene; Bardu, Målselv, Åmot, Rena og Sør-Varanger. Lørdag avdukes minnebautaen for den tragiske brannen på barnehjemmet i Kolvik i 1943.