Planens formål

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for videre uttak av og produksjon av masser som grus og pukkstein som produseres ved hjelp av knuseverk og asfaltverk. Det skal også legges til rette for transport av disse massene, herunder adkomstveg mot E6, intern veg til utskipningskai samt utvidelse av dagens utskipningskai.

Konsekvensutredning

Planens formål og størrelse medfører at planens vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes (KU). Dette følger av forskrift om konsekvensutredninger § 2 d: «områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål». Utredningsbehov og -metode er nærmere omtalt i forslag til planprogram.

Planstatus – pågående planarbeid

Området er i kommuneplanens arealdel i all hovedsak avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med krav om reguleringsplan. I tillegg er det i plankartet merket av at det er en nåværende massetak i området, markert med stjerne på kartet under. Reguleringsplan for Voulmmassuovka hyttefelt grenser inntil E6 som skiller planområdene fra hverandre i vest. I tillegg til dette, er Statens Vegvesen i gang med å lage en reguleringsplan for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger. Planarbeidet med Veines massetak skal tilpasses denne planen i det videre arbeidet med utarbeidelse av planforslag.

​Arbeidet med planforslag og konsekvensutredning er satt i gang. Iht. opprinnelig fremdirftsplan skulle planen sendes på offentlig ettersyn ila. tredje kvartal 2017. Kommunen har per i dag ingen oppdatert fremdriftsplan. 

Forslag til planprogram kan lastes ned her: Forslag til planprogram

Eventuelle spørsmål i saken, evt ved behov for papirversjon av forslag til planprogram, ta kontakt med Roy-Åge Jensen Ugseth på epost: roy.ugseth@ramboll.no