A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Ronthigården i Vardø_ gammel bygning

Foto: Nina Merete Austad

Søk penger til restaurering

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.

Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Private eiere kan være private personer, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten.

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:

  • Tiltak som hindrer ytterligere forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av
  • Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting
  • Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn
  • Søknader med egenandel vil bli prioritert

 

Ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020
Målet er at freda bygninger og andre verdifulle kulturminner og kulturmiljø i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Midlene skal gå til merkostnader knyttet til antikvarisk restaurering og kan helt eller delvis gå til vederlag for fordyrende arbeid. Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring for kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

Søknadsprosessen
Digitalt søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Se retningslinjer og søk på ffk.no: Klikk her!  (Velg «Søknad om støtte til kulturminnetiltak – fredete bygninger/anlegg»)
Finnmark fylkeskommune prioriterer søknadene og oversender de til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler midler fra statsbudsjettet til fylkene.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. november 2018, og svar på søknaden kan forventes i løpet av mars 2019.

Finnmark fylkeskommune oppfordrer eiere å søke tilskudd.

Kontaktpersoner:
Marit Reiersen, rådgiver kulturvern, tlf. 78 96 30 75

Elin Taranger, rådgiver, tlf. 78 96 30 30

Tips en venn Skriv ut