A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Status for arbeidet om fastsettelse av skuterløyper

Kort oppsummering av hva kommunen har gjort og videre fremdrift på forslaget til ny løypenett.

Hva er gjort:

  • Porsanger kommune har i oppstartsvarslet  22. mars 2019 lagt til grunn arbeidet som ble gjort frem til 2015 av ad-hocutvalget for endring av løypenett for snøskuter.

  • Det er gjennomført medvirkningsmøter etter oppstartsvarslet med reindrifta, hytteforeninger, forsvaret, bygdelag, SNO, nabokommuner, Porsanger skuterforening, arbeidsmøter med ressurspersoner og de som har lokal kunnskap, NVE, private grunneiere m.fl.

  • Løypeforslagene er under utredning og vurderes opp mot hensynet til reindrift, naturmangfold, sikkerhet, kulturminner, landskap, støy, friluftsliv mm. både samlet og for hver enkelt løype.

Fremover:
  1. Ferdigstille utredningen med kommunedirektørens anbefaling som vil danne grunnlaget for forskriften. Dette ferdigstilles i april måned.

  2. Kommunedirektøren vil sende dokumentet til Natur- og ressursforvaltningsutvalget og Formannskapet i april måned.

  3. Formannskapet tar stilling til om løypeforslaget skal legges ut på høring.

  4. Forslaget vil ligge ute på høring i 6 uker. Her vil berørte aktører og publikum m.fl. ha mulighet til å komme med innspill.

  5. Etter at høringen er over, vil administrasjonen gå igjennom alle innspill og kommentere disse, samt eventuelt utrede eller endre forskriften på bakgrunn av høringsinnspill. 

  6. Når arbeidet med innspillene er ferdig utredet fra administrasjonen vil dokumentet sendes tilbake til kommunestyret for endelig behandling.

Når vil den nye løypeforskriften tre i kraft?

Svar: Det er vanskelig å datofeste dette på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke kjenner omfanget av eventuelt arbeidet som vil gjenstå etter høringsprosessen.