A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stenging av skuterløype 5 og 6 i i Billefjord og Kistrand

Stenging av deler av snøskuterløype 5 og 6 fra tirsdag 14. april

Løype 5 fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri. Løype 6 fra Kistrand fram til Øvre og Nedre Fransvann og sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal stenges for motorferdsel. 

Følgende løype stenges fra tirsdag 14. april som er hjemlet i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9.:

Porsanger kommune:

  • Løype 5 fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri
  • Løype 6 fra Kistrand fram til Øvre og Nedre Fransvann og sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal

Dispensasjoner opphevet:
Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Sårbar rein og beitekrise:
Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn.

Reinen er spesielt sårbar mot forstyrrelser ved situasjoner som dette, når tilgjengelige beiter og reinens kondisjon reduseres. Dette gjelder særlig simler og unge eller svake individer som ikke makter å komme igjennom skarelagene/dyp- og tettpakket snø og ned til lavmattene. Utover senvinteren øker også faren for at drektige simler kaster kalv (aborterer) grunnet stress eller redusert kondisjon.

Det er ut fra et dyrevelferdsperspektiv viktig at reinen får beite uforstyrret i de få områdene hvor det finnes tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring.